Hof van Cassatie - Arrest van 15 april 2013 (België)

Publicatie datum :
15-04-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130415-1

Rolnummer :
S.11.0073.N

Samenvatting

Uit artikel 43quater, §1, 3°, Ziekenfondswet volgt dat er sprake is van bedrieglijke reclame zodra een verkeerde of misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven die het gedrag van de leden kan beïnvloeden of andere ziekenfondsen nadeel kan berokkenen; de omstandigheid dat de verkeerde voorstelling niet opzettelijk is tot stand gebracht of dat de auteur van de reclame te goeder trouw zou hebben gehandeld laat niet toe te besluiten dat er geen inbreuk is op artikel 43quater, §1, 3°, en §2, Ziekenfondswet; het arrest dat oordeelt dat de betwiste reclame geen bedrieglijk karakter heeft omdat kwaad opzet ontbreekt verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Arrest

Nr. S.11.0073.N

CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN, openbare instelling, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundelaan 1,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Charleroisesteenweg 145,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 10 maart 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 43quater, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 be-treffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna Zieken-fondswet, is elke vergelijkende of bedrieglijke reclame in hoofde van een zieken-fonds of een landsbond verboden.

Krachtens artikel 43quater, § 1, 1°, Ziekenfondswet, zoals hier van toepassing, wordt voor de toepassing van deze wet onder reclame verstaan: elke vorm van mededeling met als directe of indirecte doelstelling de promotie ofwel van de aan-sluiting bij een ziekenfonds of van het ziekenfonds zelf, ofwel van een dienst in de zin van de artikelen 3, eerste lid, b) en c), en 7, § 4, ingericht door een zieken-fonds, een landsbond of een rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond een samenwerkingsakkoord heeft gesloten.

Artikel 43quater, § 1, 3°, Ziekenfondswet bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder bedrieglijke reclame wordt verstaan: "elke reclame die op enigerlei wijze, met inbegrip van haar presentatie, tot vergissing leidt of kan leiden en die ingevolge dit bedrieglijk karakter het gedrag van de leden kan beïnvloeden of die om deze redenen nadeel berokkent of kan berokkenen aan één of meerdere an-der(e) ziekenfonds(en) of landsbond(en)".

2. Uit de voormelde definitie volgt dat er sprake is van bedrieglijke reclame zodra een verkeerde of misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven die het gedrag van de leden kan beïnvloeden of andere ziekenfondsen nadeel kan berok-kenen. De omstandigheid dat de verkeerde voorstelling niet opzettelijk is tot stand gebracht of dat de auteur van de reclame te goeder trouw zou hebben gehandeld, laat niet toe te besluiten dat er geen inbreuk is op artikel 43quater, § 1, 3°, en § 2, Ziekenfondswet.

3. Het arrest dat oordeelt dat de betwiste reclame geen bedrieglijk karakter heeft omdat kwaad opzet ontbreekt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over het hoofdbe-roep.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 15 april 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman A. Lievens

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix