Hof van Cassatie - Arrest van 15 april 2013 (België)

Publicatie datum :
15-04-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130415-3
Rolnummer :
S.12.0027.N

Samenvatting

De gerechtelijke reorganisatie vormt één enkele procedure die aanvangt met het verzoekschrift van de schuldenaar tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en die, in geval van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord, eindigt met de beslissing van de rechtbank tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Arrest

Nr. S.12.0027.N

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met ze-tel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

P.T.M. nv, met zetel te 8970 Proven, Couthoflaan 20B,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 28 november 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 9 april 2013 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Artikel 5, vijfde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de conti-nuïteit van de ondernemingen, hierna WCO, bepaalt dat elke belanghebbende kan tussenkomen in de bij die wet bepaalde procedures, overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 16 WCO bepaalt dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het behouden onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. Zij laat toe aan de schuldenaar een opschorting toe te kennen met het oog op:

- hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord, overeenkomstig artikel 43;

- hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisa-tieplan, overeenkomstig de artikelen 44 tot 58;

- hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag toe te staan, aan een of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar activiteiten, overeenkomstig de artikelen 59 tot 70.

Artikel 17, § 1, WCO bepaalt dat de schuldenaar die het openen van een procedu-re van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, een verzoekschrift aan de rechtbank richt.

Krachtens artikel 20, eerste lid, WCO wordt ter griffie een dossier van de gerech-telijke reorganisatie gehouden waarin alle elementen met betrekking tot deze pro-cedure en de grond van de zaak voorkomen.

Krachtens artikel 39, eerste lid, WCO kan de schuldenaar op elk ogenblik tijdens de opschorting aan de rechtbank vragen:

1° indien hij de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd om een minnelijk akkoord te verkrijgen en dit niet verwezenlijkbaar lijkt, dat de pro-cedure wordt voortgezet om een reorganisatieplan voor te stellen of om toe te stemmen in een overdracht, onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een ge-deelte van de onderneming, in welk geval de procedure met dit doel wordt voort-gezet.

2° indien hij de procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd heeft om een reorganisatieplan voor te stellen en dit niet uitvoerbaar lijkt, dat hij principieel kan instemmen met een overdracht, onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van de onderneming, in welk geval de procedure met dit doel wordt voortgezet.

Artikel 55, vierde lid, bepaalt dat onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan, het vonnis dat oordeelt over de homo-logatie, de reorganisatieprocedure sluit.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de gerechtelijke reorganisatie één enkele pro-cedure vormt, die aanvangt met het verzoekschrift van de schuldenaar tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en die, in geval van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord, eindigt met de beslissing van de rechtbank tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

3. Een belanghebbende die tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie is tussengekomen overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 Gerechtelijk Wetboek, heeft voor de gehele duur van deze procedure de hoedanigheid van partij en ver-mag in de regel tegen de beslissingen van de rechtbank de rechtsmiddelen aan te wenden volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termij-nen.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser bij verzoekschrift van 6 mei 2011 de rechtbank van koophandel heeft verzocht om vrijwillig tussen te komen in de procedure van gerechtelijke reorganisatie en dat de rechtbank in het beroepen vonnis hem akte heeft verleend van deze vrijwillige tussenkomst.

5. De appelrechters die oordelen dat het hoger beroep van de eiser niet ontvan-kelijk is, omdat deze laatste in het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, zich enkel verzet tegen de goedkeuring van het plan doch niet uitdrukkelijk tegen de homologatie van het plan, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 15 april 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols

B. Wylleman

A. Lievens

K. Mestdagh

A. Smetryns

E. Dirix