Hof van Cassatie - Arrest van 15 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
15-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110215-6
Rolnummer :
P.10.1089.N

Samenvatting

Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met gebeurtenissen die na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op deze fout en de schade, waardoor de toestand van de benadeelde zou verbeterd of verergerd zijn; een nieuwe relatie die de weduwe van het overleden slachtoffer na het schadegeval aangaat, is een gebeurtenis die geen verband heeft met de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade, want wanneer de toestand van de weduwe verbetert door het inkomen van de nieuwe partner, is deze verbetering enkel het gevolg van haar nieuwe relatie en niet van het aan de aansprakelijke ten laste gelegde misdrijf en de bijdrage van de nieuwe partner in het onderhoud van de weduwe strekt niet tot vergoeding van de schade die zij door dit misdrijf lijdt (1). (1) Cass., 22 juni 1988, AR 6582, A.C., 1987-88, 1397; Cass., 14 dec. 1993, AR 7100, A.C., 1993, nr. 522; Cass., 2 feb. 1996, AR C.95.0092.F, A.C., 1996, nr. 70; Cass., 2 mei 2001, AR P.00.1703.F, A.C., 2001, nr. 247; Cass., 15 feb. 2007, AR C.05.0274.F, A.C., 2007, nr. 96.

Arrest

Nr. P.10.1089.N

I, II en III

F O,

burgerlijke partij,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. H G A B,

beklaagde,

2. WERKHUIZEN DAMMAN - CROES nv, met zetel te 8800 Roeselare, Spanjestraat 55,

civielrechtelijk aansprakelijke partij,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, waar de verweerders woonplaats kiezen,

3. STAD GENT, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, gevestigd in het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1,

beklaagde,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Gent van 9 september 2008, 9 maart 2010 en 18 mei 2010.

De eiseres voert een middel aan.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en miskenning van het wettelijk begrip van het oorzakelijk verband: de appelrechters hebben bij de begroting van de schade van de eiseres onterecht rekening gehouden met een gebeurtenis na het schadegeval, namelijk de voordelen die zij haalt uit haar relatie met A R.

2. Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met gebeurtenissen die na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op deze fout en de schade, waardoor de toestand van de benadeelde zou verbeterd of verergerd zijn.

Een nieuwe relatie die de weduwe van het overleden slachtoffer na het schadegeval aangaat, is een gebeurtenis die geen verband heeft met de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade.

Wanneer de toestand van de weduwe verbetert door het inkomen van de nieuwe partner, is deze verbetering enkel het gevolg van haar nieuwe relatie en niet van het aan de aansprakelijke ten laste gelegde misdrijf. De bijdrage van de nieuwe partner in het onderhoud van de weduwe strekt niet tot vergoeding van de schade die zij door dit misdrijf lijdt.

3. Door de schade van de eiseres te begroten rekening houdend met de financiële voordelen die zij geniet uit haar nieuwe relatie, schenden de appelrechters de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

4. De vernietiging van het vonnis van 9 september 2008 brengt eveneens de vernietiging van de vonnissen van 9 maart 2010 en 18 mei 2010 die er het gevolg van zijn, met zich mee.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden vonnissen voor zover zij uitspraak doen over de vergoeding voor materiële schade ingevolge het overlijden van D R.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde vonnissen.

Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten.

Laat de overige kosten ten laste van de verweerders.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Dendermonde, rechtszitting houdend in hoger beroep.

Bepaalt de kosten in het geheel op 276,45 euro, waarvan de eiseres 186,45 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Alain Bloch, en op de openbare rechtszitting van 15 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.