Hof van Cassatie - Arrest van 15 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
15-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130215-4
Rolnummer :
F.12.0042.N

Samenvatting

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de belastingen staan niet eraan in de weg dat een verschillende financiële behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; deze verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel; de appelrechters die oordelen dat het gemeentelijke belastingreglement, naast budgettaire motieven is ingegeven ter compensatie van de hinder en overlast en er terzake een redelijke verantwoording bestaat voor een verschillende behandeling van bank- en financiële instellingen en andere ondernemingen, zonder enige aanduiding te geven van de verschillende hinder en overlast waartoe de beide categorieën van bedrijven zouden kunnen aanleiding geven, verantwoorden hun beslissing niet naar recht (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.12.0042.N

N&V FINANCE bvba, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Zwartestraat 34 A,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

STAD DIKSMUIDE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 8600 Diksmuide, Grote Markt 6,

verweerster,

met als raadslieden mr. Didier Jaecques en Marc D'Hoore, advocaten bij de balie te Brugge, met kantoor te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 23.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 4 oktober 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de belastingen staan niet eraan in de weg dat een verschillende financiële behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde ca-tegorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verant-woording bestaat. Deze verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

2. De appelrechters die oordelen dat het gemeentelijke belastingreglement, naast budgettaire motieven is ingegeven ter compensatie van de hinder en overlast en er ter zake een redelijke verantwoording bestaat voor een verschillende behan-deling van bank- en financiële instellingen en andere ondernemingen, zonder enige aanduiding te geven van de verschillende hinder en overlast waartoe de beide categorieën van bedrijven zouden kunnen aanleiding geven, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Erwin Francis, en in openbare rechtszitting van 15 februari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols E. Francis G. Jocqué

K. Mestdagh E. Stassijns E. Dirix