Hof van Cassatie - Arrest van 15 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
15-06-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120615-3

Rolnummer :
C.11.0721.F

Samenvatting

De rechter kan krachtens artikel 962, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, weigeren om een deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten aannemelijk kan maken of wanneer er geen dienstige reden bestaat om die maatregel te bevelen (1). (1) Zie Cass. 17 nov. 1988, AC 1988-89, nr. 160 en 9 mei 2005, AR S.04.0183.N, AC 2005, nr. 108. O. MIGNOLET, L’expertise judiciaire, tiré à part du Réportoire notaria Brussel, Larcier, 2009, 36, nr. 27 en de verschillende verwijzingen in de voetnoten onderaan de pagina.

Arrest

Nr. C.11.0721.F

SON ET IMAGE nv,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

CARREFOUR BELGIUM nv,

Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 16 juni 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 mei 2012 een conclusie neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eenslui-dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, ter oplos-sing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dade-lijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een tech-nisch advies te geven.

Krachtens die bepaling kan de rechter weigeren om een deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten aanneme-lijk kan maken of wanneer er geen dienstige reden bestaat om die maatregel te be-velen.

Het arrest beslist dat, met uitzondering van de elf toestellen waarvoor bestekken van de firma Barco zijn overgelegd, op grond waarvan de eerste rechters een be-drag van 1.075,73 euro in aanmerking hebben genomen, "geen enkel ander over-gelegd stuk het hof in staat stelt een objectieve raming te maken van de waarde, in augustus 1989, van het niet teruggegeven materiaal, met inbegrip van de bekabe-ling, of van de vereiste herstellingen, met inaanmerkingneming van de normale huurslijtage en van de leeftijd van het materiaal dat zeven jaar eerder was geïn-stalleerd" en dat "[de eiseres] bijgevolg vergeefs een bestek met betrekking tot de nieuwe bekabeling, op datum van 23 augustus 2006, overlegt".

Het arrest dat, op grond van die vermeldingen, neerkomt op de beslissing dat het deskundigenverslag, gelet op de verstreken tijd en op de gevolgen daarvan voor de mogelijkheid om een objectieve raming te verkrijgen van het materiaal dat in 1989 niet was teruggegeven, geen enkele dienstige vaststelling bevat, miskent het recht van de eiseres niet om het haar opgedragen bewijs te leveren, schendt de wettelijke bepalingen niet en miskent de algemene beginselen niet die in het mid-del zijn vermeld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 15 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advo-caat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,