Hof van Cassatie - Arrest van 15 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
15-03-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120315-9
Rolnummer :
F.11.0039.N

Samenvatting

De gespreide taxatie bepaald in artikel 47, § 1, 2° van het W.I.B.(1992) is niet van toepassing op meerwaarden op immateriële vaste activa waarop geen fiscale afschrijvingen werden aangenomen (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.11.0039.N

D'HOEVEN nv, met zetel te 8340 Damme, Damse Vaart Oost 8,

eiseres,

met als raadsman mr. Johan Speecke, advocaat bij de balie te Kortrijk, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 september 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 november 2011 een conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat de appelrechters oordelen dat de goodwill uitsluitend uit het cliënteel bestaat, berust op een onjuiste lezing van het arrest.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel

2. Artikel 47, § 1, WIB92, zoals van toepassing op dit geschil, bepaalt: "Wanneer een bedrag gelijk aan de verkregen schadevergoeding of de verkoopwaarde wordt herbelegd op de wijze en binnen de termijn als hierna gesteld, worden de meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa die niet zijn vrijgesteld ingevolge artikel 44, § 1, 2°, en § 2 en die zijn verwezenlijkt, (...)

2° bij een niet in het 1° vermelde vervreemding van immateriële vaste activa waarop fiscaal afschrijvingen werden aangenomen of van materiële vaste activa en voorzover de vervreemde goederen sedert meer dan 5 jaar vóór hun vervreemding de aard van vaste activa hadden, aangemerkt als winst of baten van het belastbare tijdperk waarin de herbelegde goederen zijn verkregen of tot stand gebracht en van ieder volgende belastbare tijdperk en zulks naar verhouding tot de afschrijvingen op die goederen die respectievelijk op het einde van het eerste vermelde belastbare tijdperk en voor elk volgende belastbare tijdperk in aanmerking worden genomen en, in voorkomend geval, tot het saldo op het ogenblik dat de goederen ophouden gebruikt te worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid."

Hieruit volgt dat de gespreide taxatie bepaald in artikel 47, § 1, 2°, WIB92, niet van toepassing is op meerwaarden op immateriële vaste activa waarop geen fiscale afschrijvingen werden aangenomen.

3. De appelrechters oordelen dat:

- de in 1986 door de eiseres aangekochte goodwill volledig was afgeschreven tegen het aanslagjaar 1994;

- de eiseres door de afschrijving zelf heeft laten verstaan dat de goodwill in het aanslagjaar 1994 nihil was;

- de goodwill in 2001 eerder een nieuwe goodwill is die tot stand gebracht is door de inspanningen van de eiseres.

4. Door in deze omstandigheden de gespreide taxatie bepaald in artikel 47, § 1, 2°, WIB92 te verwerpen omdat op de door de eiseres zelf opgebouwde en niet-geactiveerde goodwill, geen afschrijvingen zijn gebeurd, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 137,06 euro en voor de verweerder op 96,55 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 15 maart 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.