Hof van Cassatie - Arrest van 15 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
15-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130315-6
Rolnummer :
F.12.0004.N

Samenvatting

Nu de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, kan een partij die niet is bijgestaan door een advocaat, geen aanspraak maken op rechtsplegingsvergoeding.

Arrest

Nr. F.12.0004.N

1. P.W.,

2. N.D.,

eisers,

met als raadsman mr. Jean Verdonck, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8200 Sint-Michiels, Kloosterhof 17, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schriftelijke con-clusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. In werkelijkheid voert het onderdeel geen schending aan van artikel 311 WIB92, maar van de administratieve commentaar op dit artikel.

2. De miskenning van de administratieve commentaar op het wetboek van in-komstenbelastingen, kan niet leiden tot cassatie, vermits het Hof alleen toeziet op de correcte toepassing van de wet.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

3. Het onderdeel komt op tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters dat uit het medisch attest de ernst van de ziekte niet blijkt.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

4. Het onderdeel dat geen wetsbepalingen of algemene rechtsbeginselen als geschonden of miskend aanwijst, is niet ontvankelijk.

Tweede middel

5. Het middel komt op tegen een overtollig motief en kan derhalve, ook al was het gegrond, niet tot cassatie leiden.

Het middel is niet ontvankelijk.

Derde middel

Eerste onderdeel

6. Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsple-gingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

7. Hieruit volgt dat een partij die niet is bijgestaan door een advocaat, geen aanspraak kan maken op rechtsplegingsvergoeding.

8. Het arrest dat de eisers veroordeelt tot betaling van een rechtsplegingsver-goeding in eerste aanleg waarin deze niet was bijgestaan door een advocaat, schendt de voormelde wetsbepaling.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eisers veroordeelt tot betaling aan de verweerder van een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerder tot een derde van de kosten en laat de overige twee derden ten laste van de eisers.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 129,03 euro en voor de verweerder op 119,02 euro.

Zegt dat er geen grond tot verwijzing is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 15 maart 2013 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

F. Van Volsem

G. Jocqué

B. Deconinck

E. Stassijns

E. Dirix