Hof van Cassatie - Arrest van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-3
Rolnummer :
P.11.1958.N

Samenvatting

De overschrijding van de maximale toegelaten massa's onder de assen is strafbaar omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt en het materiële bestanddeel van het misdrijf is bewezen wanneer de overschrijding van de maximale toegelaten massa's onder de assen aangetoond is; tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet beschadigd is (1). (1) Cass. 21 september 2004, AR P.04.0717.N, AC 2004, nr. 424.

Arrest

Nr. P.11.1958.N

MONDIA EUPEN nv, met zetel te 4700 Eupen, Gewerbestrasse 17,

beklaagde,

eiseres,

met als raadsman mr. Thierry Byvoet, advocaat bij de balie te Hasselt.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hasselt van 15 september 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert aan dat het bestreden vonnis de eiseres schuldig verklaart op grond van een weegbon die intrinsiek onjuist is of waarvan de juiste interpretatiewijze ontbreekt: de bewijswaarde van die weegbon is voor kritiek vatbaar; het blijft onduidelijk hoe de weegbon tot het erin vermelde overgewicht komt en het is niet mogelijk uit te maken of op een statistische dan wel dynamische wijze gewogen werd; de verbalisanten hadden geen opleiding om de resultaten van de weegbon te analyseren en de juiste berekeningswijze van het overgewicht is onbekend.

2. De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen.

3. Het middel komt volledig op tegen die beoordeling of verplicht het Hof tot een beoordeling van die bewijswaarde, waarvoor het niet bevoegd is.

Het middel is niet ontvankelijk.

Tweede middel

4. Het middel voert een motiveringsgebrek aan: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de weegbrug onderhouden en halfjaarlijks geijkt werd; het is niet gekend of, hoe en met welke frequentie de controle van de weegschaal gedaan werd; een controle van één maal per jaar is onvoldoende; het bestreden vonnis beantwoordt de door de eiseres daarover geuite kritiek niet.

5. De rechter moet niet antwoorden op argumenten die slechts aangewend worden ter ondersteuning van een verweer, maar zelf geen zelfstandig middel uitmaken.

6. Met de bedoelde kritiek argumenteerde de eiseres enkel ter ondersteuning van haar verweer dat de weegschaal niet regelmatig werd gecontroleerd.

7. Het bestreden vonnis oordeelt: "De weegbrug werd onderhouden en halfjaarlijks geijkt zoals bevestigd werd door getuigen." Aldus beantwoordt het bestreden vonnis het bedoelde verweer.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

8. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare oordeel in feite door het bestreden vonnis dat de weegschaal halfjaarlijks werd geijkt of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Derde middel

9. Het middel voert schending aan van de artikelen 56, 57 en 58 van het Decreet van het Vlaams Parlement van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (hierna Aslastendecreet): het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de eiseres schuldig is aan de ten laste gelegde feiten; uit niets blijkt dat het wegdek beschadigd geweest is zodat het misdrijf bepaald in artikel 56 van het voormelde decreet niet bewezen is; deze bepaling stelt geen onweerlegbaar vermoeden in.

10. Anders dan het middel aanvoert, oordeelt het bestreden vonnis niet dat artikel 56 Aslastendecreet het wettelijk vermoeden invoert dat het wegdek beschadigd is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

11. Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet bepaalt: "Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder één van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent overschrijdt."

12. Uit deze bepaling volgt dat de overschrijding van de maximale toegelaten massa's onder de assen strafbaar is omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt. Het materiële bestanddeel van het misdrijf is bewezen wanneer de overschrijding van de maximale toegelaten massa's onder de assen aangetoond is.

13. Het middel gaat volledig uit van de onjuiste rechtsopvatting dat bij een overschrijding van de maximale toegelaten massa's onder de assen, tegenbewijs kan of moet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet beschadigd is.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

Vierde middel

14. Het middel voert schending aan van artikel 17.4.c CMR-verdrag en artikel 57 Aslastendecreet: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de eiseres strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het bezigen van het overgeladen voertuig op de openbare weg; niet de eiseres, maar de opdrachtgever en de verlader zijn schuldig aan het overladen van het voertuig; het was voor de eiseres onmogelijk om het overladen na te gaan; overeenkomstig artikel 17.4.c CMR-verdrag is de wegvervoerder vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade die ontstaat ingevolge de lading door de afzender, de geadresseerde of de personen die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen.

15. Artikel 57, § 3, Aslastendecreet, bepaalt dat de opdrachtgever en de verlader overeenkomstig de in §§ 1 en 2 bedoelde strafbepalingen gestraft worden indien zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot een inbreuk op artikel 56.

16. Deze bepaling preciseert in welke gevallen de opdrachtgever en de verlader strafbaar zijn voor het in artikel 56 van het decreet bedoelde misdrijf, maar sluit niet uit dat anderen, zoals de economische gebruiker of de eigenaar van het voertuig onder wiens leiding de bestuurder zich op de openbare weg begeeft, eveneens wegens overtreding van artikel 56 van het vermelde decreet strafbaar kunnen zijn.

17. Artikel 17.4.c CMR-verdrag bepaalt dat de vervoerder ontheven is van zijn aansprakelijkheid wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren eigen aan de behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen. Die bepaling is, overeenkomstig artikel 1 van dat verdrag, van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende titel voor het vervoer van goederen over de weg door middel van voertuigen. Die bepaling van burgerlijke aard is niet van toepassing op de vervoerder die zich schuldig maakt aan het misdrijf bepaald in artikel 56 Aslastendecreet.

In zoverre faalt het middel naar recht.

18. In zoverre het middel aanvoert dat de eiseres noch haar aangestelde bestuurder gebruikers waren van het voertuig, dat de totaal toegestane massa nooit werd overschreden en dat die bestuurder niet kon nagaan dat de maximaal toegelaten massa overschreden was, komt het op tegen het onaantastbare oordeel van het tegendeel door het bestreden vonnis of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

19. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op 66,53 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 15 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.