Hof van Cassatie - Arrest van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-5
Rolnummer :
P.12.0087.N

Samenvatting

Eenstemmigheid is vereist wanneer de appelrechters op het hoger beroep van het openbaar ministerie de beklaagde schuldig achten aan alle telastleggingen en hem hiervoor één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste rechter, na vrijspraak voor één telastlegging, voor de vermengde tenlasteleggingen had opgelegd (1). (1) Zie: Cass. 26 sept. 2006, AR P.06.0494.N, AC 2006, nr. 437.

Arrest

Nr. P.12.0087.N

D. P.,

beklaagde, gedetineerd,

eiser,

tegen

1. T. C.,

burgerlijke partij,

2. J. S.,

burgerlijke partij,

3. A. B.,

burgerlijke partij,

4. P. D. C.,

burgerlijke partij,

5. G. B.,

burgerlijke partij,

6. GEMEENTE MEISE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1861 Meise (Wolvertem), Tramlaan 8,

burgerlijke partij,

7. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ASSE CENTRUM, met kantoor te 1861 Meise, Tramlaan 8,

burgerlijke partij,

8. B. A.,

burgerlijke partij,

9. GEMEENTE ASSE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1730 Asse, Gemeenteplein 1,

burgerlijke partij,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 7 december 2011.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

- het artikel 211bis Wetboek van Strafvordering

1. Overeenkomstig artikel 211bis Wetboek van Strafvordering mogen de appelrechters, wanneer er een vrijsprekend vonnis is, geen veroordeling uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden.

2. De eiser werd vervolgd wegens de telastleggingen A.1.a en b, A.2.a en b, A3 tot en met A5, A.6.a en b (diefstallen door middel van braak, inklimming of valse sleutel), B.1.a tot en met e, B.2.a tot en met d (diefstallen), C.1 (inbreuk op de drugwet), D.1, D.2.a en b (informaticabedrog) en E (poging diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels).

3. Het beroepen vonnis verklaart de eiser schuldig aan de telastleggingen A.1.a en b, A.2.a en b, A3 tot en met A5, A.6.a en b (diefstallen door middel van braak, inklimming of valse sleutel), B.1.a tot en met c, B.1.e, B.2.a tot en met d (diefstallen), C.1 (inbreuk op de drugwet), D.1, D.2.a en b (informaticabedrog) en E (poging diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels) en veroordeelt hem voor al die feiten tot één straf. Het spreekt de eiser vrij voor de telastlegging B.1.d.

4. Op het hoger beroep van het openbaar ministerie en het hoger beroep van de eiser, dat niet ontvankelijk wordt verklaard in zoverre het betrekking heeft op de vrijspraak voor de telastlegging B.1.d., verklaren de appelrechters de eiser schuldig aan alle hem ten laste gelegde feiten, met inbegrip van de telastlegging B.1.d en leggen hem voor al die feiten de door het beroepen vonnis opgelegde straf op. Zij doen deze uitspraak zonder eenstemmigheid.

Aldus schendt het arrest de vermelde wetsbepaling.

Omvang van de cassatie

5. De vernietiging van de schuldigverklaring van de eiser aan de telastlegging B.1.d brengt de vernietiging mee van de aan de eiser voor alle bewezen verklaarde telastleggingen opgelegde straf en van de op de telastlegging B.1.d. gesteunde beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 1. Zij laat de schuldigverklaring van de eiser aan de overige telastleggingen onaangetast.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het

- de eiser schuldig verklaart aan de telastlegging B.1.d;

- de eiser tot straf veroordeelt;

- uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 1.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot twee derden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige derde ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

Bepaalt de kosten op 121,31 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 15 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.