Hof van Cassatie - Arrest van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-7
Rolnummer :
P.12.0084.N

Samenvatting

Voor de toepassing van artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is de opsporingsinspectie van de Douane en Accijnzen niet gelijk te stellen met een gespecialiseerde eenheid van de federale politie.

Arrest

Nr. P.12.0084.N

M. C.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Luc De Deken, advocaat bij de balie te Antwerpen,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 14, voor wie optreedt de administrateur Douane en Accijnzen te Brussel, met kantoor te 1030 Brussel, North Galaxy, Koning Albert-II-laan 33 en de directeur Douane en Accijnzen te Brussel, met kantoor te 1000 Brussel, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 320,

vervolgende partij,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 december 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 47sexies, § 1, tweede lid, 189ter, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering en de artikelen 168 tot en met 192 AWDA: het arrest oordeelt ten onrechte dat de uitgevoerde observatie geen door artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde stelselmatige observatie is; de observatie werd uitgevoerd door de opsporingsinspectie van de Douane en Accijnzen, die met een gespecialiseerde eenheid van de federale politie is gelijk te stellen.

2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de artikelen 189ter, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering en de artikelen 168 tot en met 192 AWDA schendt.

Het middel is in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

3. Artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een door de gespecialiseerde eenheden van de federale politie uitgevoerde observatie een stelselmatige observatie is in de zin van het Wetboek van Strafvordering.

Voor de toepassing van die bepaling is de opsporingsinspectie van de Douane en Accijnzen niet gelijk te stellen met een gespecialiseerde eenheid van de federale politie.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar recht.

Ambtshalve onderzoek

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 57,12 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 15 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.