Hof van Cassatie - Arrest van 15 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
15-05-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130515-3
Rolnummer :
P.12.2082.F

Samenvatting

Uit de enkele omstandigheid dat de rechter, zonder daar gevolgen aan te verbinden voor de schuld of voor de straf, een verklaring die zonder bijstand van een advocaat is afgenomen en die geen enkele zelf beschuldigende draagwijdte heeft, vermeldt, aanhaalt, samenvat of uitlegt, kan geen schending van de artikelen 6.1 en 6.3,c, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden worden afgeleid.

Arrest

Nr. P.12.2082.F

P. M.,

Mrs. Sandra Berbuto en Malvin Chapelle, advocaten bij de balie te Luik,

tegen

1. K. M.,

2. B. G.,

3. G. B.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 30 november 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering

Het middel verwijt het arrest dat het, door te verwijzen naar een verklaring die de eiser bij de politie zonder de bijstand van een advocaat heeft afgelegd, het recht op een eerlijke behandeling van de zaak heeft miskend.

De appelrechters hebben evenwel uit dat verhoor geen bewijsmateriaal ten laste van de eiser afgeleid.

Uit de enkele omstandigheid dat de rechter, zonder daaraan gevolgtrekkingen over de schuld of voor de straf te verbinden, een verklaring vermeldt, aanhaalt, samenvat of uitlegt die zonder bijstand van een advocaat is afgenomen, zonder enige zelf-beschuldigende draagwijdte, kan geen schending van de artikelen 6.1 en 6.3,c, EVRM worden afgeleid.

Het middel kan niet worden aangenomen.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens, Françoise Roggen en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 15 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,