Hof van Cassatie - Arrest van 16 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
16-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110216-7
Rolnummer :
P.10.1232.F

Samenvatting

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Arrest

Nr. P.10.1232.F.

AG INSURANCE, nv,

vrijwillig tussengekomen partij,

eiseres,

mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. F. T.,

2. M. F.,

3. NATIONAAL VERBOND VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN,

burgerlijke partijen,

4. R. G.,

5. J.-M. H.,

beklaagden,

6. DEXIA VERZEKERINGEN BELGIE, nv,

rechtstreeks gedaagde partij in gedwongen tussenkomst en tot bindendverklaring van het vonnis,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dinant van 3 mei 2010.

De eiser voert in een memorie die op de griffie is ontvangen op 10 september 2010, twee middelen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 31 januari 2011 een conclusie neergelegd.

Op de rechtszitting van 16 februari 2011 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster F. T. tot herstel van haar rechtstreekse eigen schade, uitspraak doen over

1. het beginsel van aansprakelijkheid

Eerste middel

Wanneer schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, moet ieder van hen, in de regel, de volledige schade vergoeden van de slachtoffers die geen fout hebben begaan.

De persoon die een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade van een slachtoffer dat zelf geen fout heeft begaan en dat rechtstreekse eigen schade lijdt, dient dat slachtoffer volledig te vergoeden.

De in het middel aangevoerde grieven, ook al zijn ze gegrond, doen geen afbreuk aan de wettigheid van de veroordeling van de eiseres tot vergoeding van de volledige schade.

Het middel dat niet tot vernietiging kan leiden, is niet ontvankelijk.

2. de omvang van de schade

De eiseres doet zonder te berusten afstand van haar cassatieberoep.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster F. T. tot vergoeding van de schade die zij door weerslag heeft geleden ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot

Eerste middel voor het overige

Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van het slachtoffer, kunnen die derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon met toepassing van de gemeenrechtelijke regels inzake aansprakelijkheid niet worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de schade die de familie van het slachtoffer lijdt door de weerslag hiervan.

Ook al betreft het schade die persoonlijk door hen is geleden, is de schade waarvan het herstel door het middel wordt bekritiseerd, schade door weerslag die zijn oorsprong vindt in de familiale en affectieve banden tussen de eerste verweerster en het overleden slachtoffer.

Wegens die banden, waarop het recht op schadevergoeding is gegrond, is dat recht door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer aangetast, in zoverre de eiseres die aansprakelijkheid aan het slachtoffer had kunnen tegenwerpen om de vergoeding van diens eigen schade te weigeren.

Het bestreden vonnis, dat aanneemt dat het slachtoffer tot het ongeval heeft bijgedragen maar dat de eiseres, die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de beklaagde, de vierde verweerder, veroordeelt tot de volledige vergoeding van de schade die de rechtverkrijgende door weerslag geleden heeft, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de burgerrechtelijke rechtsvorderingen van de verweerders M. F. en het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, uitspraak doen over

1. het beginsel van aansprakelijkheid

De eiseres voert geen middel aan.

2. de omvang van de schade

De eiseres doet afstand zonder berusting van haar cassatieberoep.

D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de appelrechters zich onbevoegd verklaren om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvorderingen tegen de verweerders R. G. en J.-M. H.

Tussen de eiseres en de verweerders was geen geding voor de bodemrechter aangegaan en het bestreden vonnis spreekt tegen haar geen enkele veroordeling in hun voordeel uit.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk en er is evenmin grond om acht te slaan op het tweede middel van de eiseres.

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen, eensdeels, de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van F. T. tot vergoeding van haar rechtstreekse eigen schade, uitspraak doet over de omvang van de schade en, anderdeels, tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders M. F. en het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, uitspraak doen over de omvang van hun schade.

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster F. T. tot vergoeding van de schade die zij ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot door weerslag heeft geleden.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en de verweerster F. T. in het overige vierde.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 16 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,