Hof van Cassatie - Arrest van 16 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
16-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120216-11
Rolnummer :
F.11.0028.N

Samenvatting

Een lastgeving is uitdrukkelijk zodra er geen twijfel bestaat over de wil van de lastgever om de handelingen, zelfs van beschikking, aan de lastgever op te dragen (1). (1) Zie Cass. 13 april 1984, AR F.1100.N, AC 1983-84, nr. 471, en de rechtspraak geciteerd in noot 1.

Arrest

Nr. F.11.0028.N

1. G.-M.C.,

2. X.Y.,

eisers,

met als raadsman mr. Guy Poppe, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 93, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit, btw-controlecentrum Gent 1, met kantoor te 9050 Ledeberg, Gaston Crommenlaan 6/702,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 7 september 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 oktober 2011 ter griffie een conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 149 Grondwet, de artikelen 1317 tot 1320, 1322 en 1984 Burgerlijk Wetboek schendt.

In zoverre is het middel onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.

2. Artikel 1988 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, alleen de daden van beheer omvat. Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.

Een lastgeving is uitdrukkelijk van zodra er geen twijfel bestaat over de wil van de lastgever om de handelingen, zelfs van beschikking, aan de lastgever op te dragen.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de houder van een volmacht die in algemene bewoordingen is uitgedrukt geen daden van beschikking kan stellen, faalt het naar recht.

3. In zoverre het middel aanvoert dat de volmacht G. niet toeliet de akkoordverklaring van 11 april 2001 te ondertekenen, komt het op tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters omtrent de omvang van de volmacht en is het niet ontvankelijk.

Tweede middel

4. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek schendt.

In zoverre is het middel onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.

5. In zoverre het middel ervan uitgaat dat G. voor de voorafgaande jaren een akkoord ondertekende op grond van een ongeldige volmacht, is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de in het eerste middel aangewezen wetsbepalingen en is het niet ontvankelijk.

6. In zoverre het middel niet preciseert in welke akten of conclusies de eiser het bedoelde verweer dat onbeantwoord is gebleven, heeft voorgedragen, is het wegens vaagheid niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 462,49 euro en voor de verweerder op 91,24 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 16 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.