Hof van Cassatie - Arrest van 17 january 2014 (België)

Publicatie datum :
17-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140117-1
Rolnummer :
C.12.0510.F

Samenvatting

Een zaak is gebrekkig als zij een ongewoon kenmerkt vertoont, waardoor zij in sommige omstandigheden, schade kan veroorzaken; het feit dat op een rijbaan een signalisatiebord met vermelding van het risico op steenval is geplaatst, sluit niet uit dat de aanwezigheid van een steen een abnormaal kenmerk van de rijweg heeft kunnen vormen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. ***.

Arrest

Nr. C.12.0510.F

WAALS GEWEST,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. F. X.,

2. P. L.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 5 oktober 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 11 december 2013 een con-clusie ter griffie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Een zaak is gebrekkig als zij een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorzaken.

De rechter beoordeelt in feite het bestaan van een gebrek van de zaak, op voor-waarde dat hij het wettelijk begrip gebrek niet miskent

Na te hebben vastgesteld dat "een steen de rijstrook belemmerde waarop [de ver-weerder] reed en dat [hij] de controle over zijn voertuig is verloren nadat hij die steen had geraakt", kon het bestreden vonnis naar recht beslissen dat de aanwe-zigheid van die steen op de rijweg een abnormaal kenmerk ervan vormt, aangezien "het kan leiden tot controleverlies over het voertuig dat hem raakt".

Het feit dat het bestreden vonnis verder vaststelt dat op die rijweg een signalisa-tiebord met vermelding van het risico op steenval is geplaatst, sluit niet uit dat de aanwezigheid van een steen een abnormaal kenmerk van de rijweg kon vormen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 17 januari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,