Hof van Cassatie - Arrest van 17 november 2011 (België)

Publicatie datum :
17-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111117-3
Rolnummer :
G.11.0239.N

Samenvatting

Uit artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar ook het actief van een rechtspersoon in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand.

Arrest

P.D. Nr. G.11.0239.N

In zake: Aktiegroep Leefmilieu Kempen vzw,

Mr. Gwijde Vermeire, advocaat bij de balie te Gent.

Het Bureau,

Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 26 oktober 2011;

Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

Gehoord de conclusie van de heer advocaat-generaal André Henkes;

Gehoord mr. Gwijde Vermeire in zijn uiteenzettingen;

Uit artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar ook het actief van een rechtspersoon in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand.

Een vereniging zonder winstoogmerk, die een procedure voert ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en die over afdoende financiële middelen beschikt om de hieraan verbonden kosten te dragen, kan geen aanspraak maken op het voordeel van de rechtsbijstand, ook al is de uitbating van de vereniging deficitair.

Uit de stukken waarop het Bureau vermag acht te slaan, blijkt dat:

- de verzoekster een vereniging zonder winstoogmerk is, die als maatschappelijk doel heeft binnen het arrondissement Turnhout te waken over een kwalitatief en kwantitatief optimaal menselijk en natuurlijk leefmilieu;

- de procedure in dewelke de verzoekster cassatieberoep wenst in te stellen, door haar werd ingesteld ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;

- de verzoekster meer bepaald een verzoek tot staking en voorkoming van milieuschade indiende, inzonderheid ter voorkoming van de aanleg en het gebruik van een nieuwe brug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, plus wegenissen;

- de uitbating van de vereniging licht deficitair is (-1.259, 53 euro per 31 december 2010), voornamelijk ingevolge gevoerde gerechtelijke procedures;

- de verzoekster op zicht- en termijnrekeningen evenwel beschikt over financiële middelen (19.610, 13 euro per 31 december 2010), die haar toelaten de kosten van de voorgenomen cassatieprocedure te dragen.

De verzoekster kan, gelet op deze vaststellingen, geen aanspraak maken op het voordeel van de rechtsbijstand.

Dictum

Het Bureau voor rechtsbijstand,

Verwerpt het verzoek.

Brussel, 17 november 2011.

De griffier, De voorzitter,

Frank Adriaensen Alain Smetryns.