Hof van Cassatie - Arrest van 17 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
17-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131017-6
Rolnummer :
F.12.0049.N

Samenvatting

Voor de vestiging van een nieuwe aanslag in de zin van artikel 355 WIB92, is niet vereist dat de nietig verklaarde aanslag en de nieuwe aanslag betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar; de nieuwe aanslag kan ook gevestigd worden voor een vroeger of later aanslagjaar dan dat van de vernietigde aanslag, voor zover op het ogenblik dat de oorspronkelijke aanslag gevestigd werd, het aanslagjaar waaraan de nieuwe aanslag verbonden is, door de administratie had kunnen belast worden rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Nr. F.12.0049.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur der directe belastingen te Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, G. Vincke-Dujardinstraat 4,

eiser,

tegen

G. V., in zijn hoedanigheid als erfgenaam van E. V.,

verweerder,

met als raadsman mr. Geert Dierickx, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor te 1540 Herne, Stationsstraat 30 A, en met correspondentieadres te 9300 Aalst, Pontstraat 30, bus 8, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 17 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 april 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 355 WIB92 kan de administratie, wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem gedele-geerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden gebracht.

2. Voor de vestiging van een nieuwe aanslag in de zin van deze wetsbepaling, is niet vereist dat de nietig verklaarde aanslag en de nieuwe aanslag betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar.

De nieuwe aanslag kan ook gevestigd worden voor een vroeger of later aanslagjaar dan dat van de vernietigde aanslag, voor zover op het ogenblik dat de oor-spronkelijke aanslag gevestigd werd, het aanslagjaar waaraan de nieuwe aanslag verbonden is, door de administratie had kunnen belast worden rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen.

3. Het arrest stelt vast dat:

- de oorspronkelijke aanslag over aanslagjaar 2002 op 24 december 2004 geves-tigd werd, en vernietigd werd bij directorale beslissing van 13 juli 2005 wegens "schending van artikel 360 WIB92 (vestiging van de aanslag voor een verkeerd aanslagjaar)";

- het verkrijgen van bewijskrachtige gegevens op 26 februari 2004, de admi-nistratie op 24 december 2004 nog toeliet om niet-aangegeven inkomsten met betrekking tot het aanslagjaar 2001 te belasten bij toepassing van artikel 358, § 1, 4°, en § 2, 4°, WIB92, nu de bijzondere aanslagtermijn van 12 maanden slechts verstreek op 26 februari 2005.

4. Het arrest oordeelt vervolgens dat de administratie "geen gebruik kon maken van artikel 355 WIB92 om in een ander aanslagjaar (2001) dezelfde stopzettings-meerwaarde te belasten als deze die hij belast had in de vernietigde aanslag (aan-slagjaar 2002)".

5. Aldus schendt het arrest artikel 355 WIB92.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 17 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Di-rix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche B. Wylleman F. Van Volsem

G. Jocqué B. Deconinck E. Dirix