Hof van Cassatie - Arrest van 18 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
18-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120618-4
Rolnummer :
C.11.0447.F

Samenvatting

Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. …

Arrest

Nr. C.11.0447.F

NATEUS nv,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

WAALS GEWEST, vertegenwoordigd door zijn regering, in de persoon van de minister-president,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 3 december 2010 in hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

De zaak is bij beschikking van 31 mei 2012 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 6 april 2012 een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de schade is ontstaan toen "het door [de ei-seres] verzekerde voertuig zich op de met gras begroeide middenberm bevond, tussen de twee rijrichtingen van de autosnelweg waarop het reed" en dat "het voertuig, door in botsing te komen met de op die middenberm gebouwde toezicht-kamer, verschillende keren over de kop [zou zijn] geslagen; dat die toezichtkamer [...] niet was afgesloten met een deksel".

Het bestreden vonnis beslist dat die niet met een deksel afgesloten toezichtkamer geen gebrek van de rijbaan vormt, op grond dat een met gras begroeide midden-berm niet bestemd is voor het wegverkeer.

Het bestreden vonnis, dat niet uitsluit dat de aanwezigheid van die niet met een deksel afgesloten toezichtkamer in bepaalde omstandigheden schade had kunnen veroorzaken, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat die toezichtkamer geen gebrek vertoont waarvoor de verweerster aansprakelijk moet worden gesteld.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Alain Si-mon en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 18 juni 2012 uitgesp-roken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Stassijns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,