Hof van Cassatie - Arrest van 18 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
18-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140318-6
Rolnummer :
P.13.1629.N

Samenvatting

De appelrechters die op grond van hun vaststellingen dat de verzekeringsovereenkomst was opgezegd bij aangetekend schrijven gericht aan de zaakvoerder van een rechtspersoon die als verzekeringsnemer was opgegeven, dat de zaakvoerder handelde voor rekening van de rechtspersoon en dat door de opzegging aan de zaakvoerder de rechtspersoon in staat was om kennis te nemen van de opzegging, oordelen dat de opzegging rechtsgeldig was en de zaakvoerder veroordelen om als eigenaar een personenvoertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt was door een verzekering die beantwoordde aan de bepalingen van de WAM-wet en waarvan de werking niet geschorst was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht (1). (1) Zie Cass., 28 maart 2007, AR P.06.1585.F, AC 2007, nr. 155.

Arrest

Nr. P.13.1629.N

W F M D V,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Kurt Vanlerberghe, advocaat bij de balie te Veurne.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Veurne van 19 juni 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Vijfde onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13, eerste en tweede lid, KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aanspra-kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (lees: Modelovereenkomst gevoegd bij KB 14 december 1992): de appelrechters oordelen ten onrechte dat de opzeg die niet gericht was aan de verzekeringnemer, rechtsgeldig is.

2. Krachtens artikel 1, KB 14 december 1992 betreffende de modelovereen-komst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-ring inzake motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde modelovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 13, eerste en tweede lid, van de modelovereenkomst, kan de maatschappij bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekering-nemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangete-kende brief; de schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrij-ken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de beteke-ning of de afgifte ter post van de aangetekende brief.

3. De appelrechters stellen vast dat:

- de aanvankelijke verzekeringsovereenkomst afgesloten door de eiser bij de Fe-derale Verzekeringen was opgezegd bij aangetekend schrijven van 29 juni 2011;

- als verzekeringnemer bij deze verzekeraar de nv D V W werd opgegeven;

- de aangetekende brief gericht was aan de eiser.

Zij oordelen dat de eiser handelde voor rekening van nv W D V waarvan hij zaak-voerder is en door de opzegging aan de eiser de rechtspersoon in staat was om kennis te nemen van de opzegging.

4. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de opzegging rechtsgel-dig was en de eiser veroordelen om als eigenaar een personenvoertuig in het ver-keer te hebben gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt was door een verzekering die beantwoordde aan de bepalingen van de WAM-wet en waarvan de werking niet geschorst was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Brugge, zetelend in hoger be-roep, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten op 108,96 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt, als voorzitter, de raadsheren Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 18 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky

E. Francis A. Lievens

P. Hoet G. Jocqué L. Van hoogenbemt