Hof van Cassatie - Arrest van 18 oktober 2011 (België)

Publicatie datum :
18-10-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111018-1
Rolnummer :
P.11.0198.N

Samenvatting

Uit artikelen 3, 5, §1, 2°, 3 en 5 en 30 §3 van het Bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs volgt dat scholengroepen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben die afgescheiden is van de instelling die is opgericht onder de benaming "het Gemeenschapsonderwijs" (1). (1) RvS 12 mei 2005, nr. 144.324; RvS 25 sept. 2008, nr. 186.509.

Arrest

Nr. P.11.0198.N

CDA VERZEKERING cvba, met zetel te 1080 Brussel, Jubelfeestlaan 86,

vrijwillig tussengekomen partij,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. SCHOLENGROEP 17 WAASLAND, met zetel te 9140 Temse, Theo De Deckerlaan 2,

burgerlijke partij,

2. HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 20,

burgerlijke partij,

3. ETHIAS VERZEKERING, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73,

burgerlijke partij,

met als raadsman Patrick Vaerewyck, advocaat bij de balie te Dendermonde,

4. AMLIN CORPORATE INSURANCE nv, voorheen FORTIS CORPORATE INSURANCE nv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53,

burgerlijke partij,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 23 december 2010.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3, 5, inzonderheid § 1 en § 2, 30, inzonderheid § 3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs: de burgerlijke partijstelling van de eerste verweerster en haar verzekeraar, derde verweerster, is niet ontvankelijk aangezien de eerste verweerster geen rechtspersoonlijkheid heeft.

2. Krachtens artikel 3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 wordt onder de benaming "het Gemeenschapsonderwijs" een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht.

Artikel 5, § 1, 2°, van hetzelfde decreet bepaalt dat de scholengroepen het meso-niveau zijn van de bestuursniveaus van het Gemeenschapsonderwijs. De scholengroepen worden krachtens artikel 5, § 3, van het decreet bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemene directeur.

Krachtens artikel 5, § 5, van het decreet dragen de raden van bestuur van de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de juridische aansprakelijkheid voor de hen door dit bijzonder decreet verleende bevoegdheden, en voeren zij de op hun door het decreet verleende bevoegdheden betrekking hebbende gedingen. Voor alle bevoegdheden die behoren tot de bevoegdheid van de scholengroep of de scholen, vertegenwoordigt de algemeen directeur krachtens artikel 30, § 3, van het decreet het Gemeenschapsonderwijs in en buiten rechte.

Hieruit volgt dat scholengroepen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben die afgescheiden is van de instelling die is opgericht onder de benaming "het Gemeenschapsonderwijs".

3. Het arrest dat met overname van de redenen van het beroepen vonnis, oordeelt dat de eerste verweerster rechtspersoonlijkheid heeft, schendt de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest voor zover het uitspraak doet over de vordering van de eerste en derde verweerster gericht tegen de eiseres.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eerste en derde verweerster in de helft van de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar hof van beroep te Gent.

Bepaalt de kosten op 121,71 euro waarvan de eiseres 91,71 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 18 oktober 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.