Hof van Cassatie - Arrest van 19 april 2012 (België)

Publicatie datum :
19-04-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120419-7

Rolnummer :
F.11.0018.N

Samenvatting

De vordering tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma en die van de vennoten doet een onsplitsbaar geschil rijzen in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek; dit geldt tevens voor de rechtsmiddelen tegen deze faillietverklaring.

Arrest

Nr. F.11.0018.N

D. C.,

eiser,

aan wie rechtsbijstand werd verleend op 23 december 2010 onder nummer G.10.0186.N,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de ontvanger der belastingen te Oudenaarde, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Marlboroughlaan 4,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 29 juni 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 november 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De appelrechters verwijzen naar de door de verweerder opgeworpen exceptie dat de eiser reeds een eerste hoger beroep had ingesteld tegen het beroepen vonnis dat bij een eerder arrest van 12 mei 2009 werd beoordeeld.

Zij oordelen dat uit de leer met betrekking tot het gezag van gewijsde volgt dat het arrest van 12 mei 2009 niet meer kan worden aangevochten, zodat het tweede beroep ingesteld bij verzoekschrift van 25 mei 2009 niet ontvankelijk is wegens schending van het gewijsde.

Door aldus te oordelen beantwoorden zij het bedoelde verweer.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

2. De vordering tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma en die van de vennoten doet een onsplitbaar geschil rijzen. Dit geldt tevens voor de rechtsmiddelen tegen deze faillietverklaring.

3. Het onderdeel gaat geheel ervan uit dat het faillissement van de eiser werd ingetrokken.

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 5 juni 2009 waarnaar de eiser verwijst:

- neemt aan dat, in gevolge het arrest van dit Hof van 16 januari 2009, de vordering tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma en van de vennoten een onsplitsbaar geschil doet rijzen in de zin van artikel 31 Gerechtelijk Wetboek;

- verklaart het verzet van de vennoten tegen het faillissementsvonnis van 16 november 2006 gegrond en oordeelt dat het verstekvonnis en het vonnis van 19 september 2009 dient vernietigd te worden, maar verwijst vervolgens de vordering voor verdere behandeling naar de bijzondere rol, totdat de verwijzingsrechter na cassatie zal geoordeeld hebben "of door de eerste rechter terecht geoordeeld werd dat de VOF failliet was".

4. Het middel dat uitsluitend steunt op de intrekking van het faillissement van een der vennoten, ongeacht de stand van het faillissement van de VOF, kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 124,04 in debet en voor de verweerder op 84,69 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 19 april 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.