Hof van Cassatie - Arrest van 19 december 2012 (België)

Publicatie datum :
19-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121219-1
Rolnummer :
P.12.1310.F

Samenvatting

Uit het feit dat een misdrijf is ontdekt of een misdrijf wordt vermoed door de technisch raadgever van het parket, volgt niet dat hij niet meer als deskundige door de onderzoeksrechter kan worden aangesteld omdat daardoor een eerlijke behandeling van de zaak onmogelijk zou worden.

Arrest

Nr. P.12.1310.F

I. Chr. D. S.,

Mr. Pierre-Louis Bodson, advocaat bij de balie te Luik,

II. A. D. P.,

Mr. Adrien Masset, advocaat bij de balie te Verviers.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2012.

De eisers voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De beide cassatieberoepen, die op hetzelfde middel zijn gegrond, vragen om een gezamenlijk antwoord.

1. De eisers verwijten de appelrechters dat zij artikel 6.1 EVRM en de artikelen 43 en 56 Wetboek van Strafvordering schenden, alsook het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskennen, doordat zij weigeren de aanstelling van de deskundige door de onderzoeksrechter nietig te verklaren.

Voor de vonnisrechters en thans voor het Hof wordt aangevoerd dat de onder-zoeksmagistraat niet iemand als deskundige kan aanstellen die, in het kader van het voorbereidend onderzoek, door het parket als technisch raadsman werd aan-gewezen. Aangezien die deskundige voor een partij in de zaak is tussengekomen, biedt hij volgens het middel niet de waarborgen van feitelijke onpartijdigheid die in het kader van een gerechtelijk onderzoek zijn vereist, dat, in tegenstelling tot het opsporingsonderzoek, zowel à charge als à décharge wordt gevoerd.

2. De opdracht van het openbaar ministerie beperkt zich niet tot die van aan-klager. Het komt in het geding ook tussen om de rechter een rechterlijke oplossing voor te stellen.

Daaruit volgt onder meer dat het opsporingsonderzoek, in strijd met wat de eisers hebben aangevoerd, niet uitsluitend à charge wordt gevoerd. Volgens artikel 28bis, § 3, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, moet het opsporingsonder-zoek waken over de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld.

De loyaliteit van het openbaar ministerie wordt vermoed. Om dat vermoeden te weerleggen zijn nauwkeurige en objectieve gegevens vereist.

Het loyaliteitsbeginsel houdt in dat alle door het parket verzamelde gegevens bij het strafdossier worden gevoegd, inzonderheid de gegevens à décharge. Hoewel de procureur des Konings partij is in het strafproces, is hij dat niet op dezelfde wijze als de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij, die de gegevens die in strijd zijn met de belangen die zij verdedigen, niet bij het debat moeten voegen.

3. Net als de overige handelingen van het opsporingsonderzoek, dient de aan-stelling van een technisch raadsman om advies te geven over feiten die het bestaan van een misdrijf kunnen onthullen, niet alleen om te bewijzen dat een misdaad of misdrijf is gepleegd. Zij heeft eveneens tot doel en tot gevolg om zo nodig te be-wijzen dat het vermoede misdrijf niet bestaat, zodat tot buitenvervolgingstelling kan worden beslist.

Uit het feit dat een misdrijf is ontdekt of een misdrijf wordt vermoed door een technisch raadgever van het parket, volgt niet dat deze niet meer als deskundige door de onderzoeksrechter kan worden aangesteld omdat daardoor een eerlijke behandeling van de zaak onmogelijk zou worden. Het advies van de gerechtsdes-kundige, ongeacht of hij in de fase van het vooronderzoek is tussengekomen, heeft immers geen bijzondere bewijswaarde. De rechters beoordelen vrij de inhoud ervan. Niets verplicht hen om aan het verslag van de deskundige meer geloof te hechten dan aan dat van de technisch raadsman van de inverdenkinggestelde of van de burgerlijke partij.

De gerechtsdeskundige speelt geen beslissende rol in de rechtspleging. Indien de aanklacht volledig op zijn verrichtingen is gesteund, kan zij worden bestreden met een verweer dat volledig op de andersluidende conclusie van de technisch raads-man van de partijen is gesteund.

Het feit dat de deskundige reeds in de fase van het opsporingsonderzoek is tus-sengekomen, ontzegt de onderzoeksmagistraat de bevoegheid niet om de verrich-tingen van de deskundige aan tegenspraak te onderwerpen.

4. Het advies van een technisch raadsman in de fase van het vooronderzoek, dat door het openbaar ministerie is ingewonnen in het kader van een opdracht van openbare dienst, wat de verdediging van elk persoonlijk belang uitsluit, en dat aan het loyaliteitsbeginsel is onderworpen, kan ten aanzien van de adviesgever geen feitelijk vermoeden van partijdigheid doen wekken waardoor zijn latere aanstel-ling door de onderzoeksrechter, in het kader van dezelfde feiten, onmogelijk wordt.

De appelrechters, die onder meer oordelen dat het bezwaar tegen de aanstelling van de deskundige voortkomt uit een foutieve opvatting van de opdracht van de procureur des Konings vóór de vordering tot gerechtelijk onderzoek, antwoorden op de conclusie van de eisers en verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 19 december 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,