Hof van Cassatie - Arrest van 19 january 2011 (België)

Publicatie datum :
19-01-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110119-1
Rolnummer :
P.10.1484.F

Samenvatting

Het opvragen van een inlichtingenbulletin door het openbaar ministerie, om na te gaan of de eerder ingewonnen inlichtingen nog steeds actueel zijn, strekt ertoe de zaak in staat van wijzen te brengen en stuit dus de verjaring (1). (1) Zie Cass., 29 nov. 2006, AR P.06.0174.F, A.C., 2006, nr. 613.

Arrest

Nr. P.10.1484.F.

L. J.-Ph.,

beklaagde,

eiser,

mr. Jacques Ligot, advocaat bij de balie te Charleroi.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Charleroi van 22 juni 2010.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

De eiser verwijt de appelrechters dat zij hebben geoordeeld dat de verjaring van de strafvordering was gestuit op 8 juli 2009 doordat de procureur des Konings een inlichtingenbulletin opvroeg ofschoon hij reeds sedert 15 januari 2009 over dergelijk stuk beschikte, waardoor die vraag niet kon worden omschreven als een daad van onderzoek of van vervolging waarbij de verjaring geldig wordt gestuit.

Het opvragen van een inlichtingenbulletin, om na te gaan of de eerder ingewonnen inlichtingen nog steeds actueel zijn, strekt ertoe de zaak in staat van wijzen te brengen en stuit dus de verjaring.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens en in openbare terechtzitting van 19 januari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,