Hof van Cassatie - Arrest van 19 january 2012 (België)

Publicatie datum :
19-01-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120119-4

Rolnummer :
F.10.0136.N

Samenvatting

Wanneer de leverancier van goederen of dienstverrichtingen zijn cliënt uitstel van betaling toestaat, mits voldoening van interest, maar enkel tot op het ogenblik van de levering, vormen deze intercalaire interesten, in tegenstelling tot verwijlintresten, een onderdeel van de tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.10.0136.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van de btw, registratie en domeinen van Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 4,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 19,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 16 februari 2010.

Advocaat generaal Dirk Thijs heeft op 21 september 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat wanneer de leverancier van goederen of dienstverrichtingen zijn cliënt uitstel van betaling toestaat tot op het ogenblik van de levering, mits voldoening van interest, deze intercalaire interest, in tegenstelling tot verwijlinterest, een onderdeel is van de tegenprestatie voor de levering van goederen en dienstverrichtingen in de zin van artikel 11, deel A, alinea 1, littera a), Zesde Btw-richtlijn.

2. Ingeval een beroepsoprichter een gebouw dat is voorbestemd om verkocht te worden, aan de voorraad onttrekt en in gebruik neemt als bedrijfsmiddel, dient de onttrekking te gebeuren tegen kostprijs, met inbegrip van de geactiveerde intercalaire interest.

3. De appelrechters oordelen dat intercalaire interest enkel in aanmerking dient te worden genomen bij de verkoop van een nieuw gebouw wanneer contractueel de verkoopsovereenkomst bepaalt dat deze moet worden betaald aan de verkoper en dat dergelijke intercalaire interest niet in aanmerking moet worden genomen in het geval van een onttrekking als bedoeld in artikel 12, § 1, 3°, Btw-wetboek. Ze stellen nochtans vast dat de verweerster die tot de onttrekking van het litigieuze gebouw is overgegaan, bij de totstandbrenging van het onttrokken onroerend goed, intercalaire interest heeft moeten betalen en deze interest heeft geactiveerd. Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de btw verschuldigd over de onttrekking voor het jaar 1996 en over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué en Filip Van

Volsem, en in openbare rechtszitting van 19 januari 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.