Hof van Cassatie - Arrest van 19 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
19-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130619-3
Rolnummer :
P.13.0788.F

Samenvatting

De strafmaat hangt niet alleen af van het aantal telastleggingen die als vaststaand worden beschouwd, zodat de vrijspraak die voor één daarvan in hoger beroep is beslist, niet noodzakelijk in de weg staat aan de handhaving en zelfs de verzwaring van de straf die de eerste rechter heeft gesteld op het geheel van de misdrijven die hij bewezen had verklaard.

Arrest

Nr. P.13.0788.F

I. V. S.,

II. F. L.,

Mrs. Speranza Louisa Spadazzi en Valérie Chantry, advocaten bij de balie te Luik,

beide cassatieberoepen tegen

C. L.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 28 maart 2013.

De tweede eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

B. Cassatieberoep van F. L.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering die tegen hem is ingesteld

Het middel verwijt het arrest dat het de straf niet, dan wel tegenstrijdig, motiveert. De grief voert aan dat de appelrechters de straffen die de correctionele rechtbank heeft opgelegd wegens diefstal met verzwarende omstandigheden en vereniging van boosdoeners, passend hebben verklaard, hoewel de eiser voor de tweede telastlegging door het hof van beroep is vrijgesproken.

De strafmaat hangt niet alleen af van het aantal telastleggingen die als vaststaand worden beschouwd, zodat de vrijspraak die voor één daarvan in hoger beroep is beslist, niet noodzakelijk in de weg staat aan de handhaving en zelfs de verzwa-ring van de straf die de eerste rechter heeft gesteld op het geheel van de misdrij-ven die hij bewezen had verklaard.

De straf is naar recht met redenen omkleed wanneer de beslissing nauwkeurig, zij het beknopt, de redenen vermeldt waarom dergelijke straf wordt uitgesproken als-ook de redenen die de strafmaat rechtvaardigen, zonder dat de feitenrechter daar-naast nog moet vermelden waarom hij de redenen afwijst waardoor hij de zaak eventueel anders had beoordeeld.

Het arrest verduidelijkt dat de gevangenisstraf van vijf jaar die de eiser alleen is opgelegd voor de telastlegging diefstal met verzwarende omstandigheden, reke-ning houdt met het geweld dat tegen het slachtoffer is gebruikt, met het feit dat de dader zich geen rekenschap geeft van de ernst van de feiten en met de omstandigheid dat hij in staat van wettelijke herhaling heeft gehandeld.

Met die overwegingen voldoen de appelrechters aan de bepalingen van artikel 195 Wetboek van Strafvordering.

Het middel kan niet worden aangenomen.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 19 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,