Hof van Cassatie - Arrest van 19 september 2013 (België)

Publicatie datum :
19-09-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130919-5

Rolnummer :
F.12.0168.N

Samenvatting

Uit artikel 355 van het WIB92 volgt dat als een aanslag is vernietigd wegens schending van een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, een nieuwe aanslag kan worden gevestigd op grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan; de vernietiging van een aanslag omdat de spreiding in de tijd van de belastbare meerinkomsten willekeurig werd bepaald, sluit derhalve niet uit dat een nieuwe aanslag wordt gevestigd op basis van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Nr. F.12.0168.N

1. J G,

2. F G,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12-14,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 juni 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 maart 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 260 WIB64, moet het bestuur, wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn is verlopen, ten name van de belasting-plichtige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte daarvan, een nieuwe aanslag vestigen binnen een bepaalde termijn.

Krachtens artikel 355 WIB92, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de wet van 15 maart 1999, kan de administratie wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzonde-ring van een regel betreffende de verjaring, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belas-tingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte er-van, een nieuwe aanslag vestigen.

2. Hieruit volgt dat als een aanslag is vernietigd wegens schending van een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, een nieuwe aanslag kan worden gevestigd op grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan.

3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de vernietiging van een aanslag om-dat de spreiding in de tijd van de belastbare meerinkomsten willekeurig werd be-paald, uitsluit dat een nieuwe aanslag wordt gevestigd op basis van dezelfde be-lastingelementen of een gedeelte ervan, kan het niet worden aangenomen.

4. De appelrechters oordelen dat in de arresten van 16 mei 2006 van het hof van beroep te Antwerpen werd geoordeeld dat de verdeling van de meerinkomsten over 18 maanden als willekeurig moet worden beschouwd.

5. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrechters niet dat de arresten van 16 mei 2006 dit niet oordelen.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 363,56 euro en voor de verweerder op461,98 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 19 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen B. Wylleman F. Van Volsem

G. Jocqué A. Smetryns E. Dirix