Hof van Cassatie - Arrest van 2 juni 2010 (België)

Publicatie datum :
02-06-2010
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100602-6
Rolnummer :
P.10.0247.F

Samenvatting

Het medisch geheim strekt zich uit tot wat de patiënt de geneesheer toevertrouwt en tot wat laatstgenoemde bij de uitoefening van zijn beroep heeft vastgesteld of ontdekt.

Arrest

Nr. P.10.0247.F

I. DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,

tegen

M. D..

II. M. D.,

Mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. GROUPE MEDICAL DU CINQUANTENAIRE V.Z.W.,

2. R. R.,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 22 december 2009.

De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser

Middel

Volgens het middel is de schuldigverklaring van de verweerster wegens schending van het beroepsgeheim onwettig omdat uit het arrest blijkt dat de openbaar gemaakte gegevens niet aan de vervolgde geneesheer waren toevertrouwd maar dat hij zich integendeel daarvan meester heeft gemaakt.

Het beroepsgeheim waartoe de geneesheren krachtens artikel 458 Strafwetboek zijn gehouden, berust op de noodzaak om degenen die hen in vertrouwen nemen volledige zekerheid te verschaffen.

Het medisch geheim strekt zich uit tot wat de patiënt de geneesheer toevertrouwt en tot wat laatstgenoemde bij de uitoefening van zijn beroep heeft vastgesteld of ontdekt.

Het arrest stelt vast dat de verweerster, die instaat voor de onderzoeken klinische biologie van de patiënten van de vereniging zonder winstoogmerk "Groupe médical du Cinquantenaire", opzettelijk een gerechtsdeurwaarder heeft binnengebracht in de lokalen die zij met de andere geneesheren deelde en waar zij haar beroep uitoefende.

Volgens het arrest bevat de op verzoek van de verweerster opgemaakte vaststelling van de gerechtsdeurwaarder persoonlijke gegevens van klinische biologie over patiënten van de andere artsen waarmee zij de plaats deelde.

Uit de voormelde vermeldingen blijkt ongetwijfeld niet dat die patiënten de verweerster rechtstreeks in vertrouwen hebben genomen, aangezien zij collega's consulteerden.

Het feit dat de verweerster in haar hoedanigheid van geneesheer toegang had tot die lokalen, wettigt evenwel de zienswijze dat zij ook de informatie die aan de overige leden van het medisch team is toevertrouwd en waarvan zij in de uitoefening van haar beroep kennis heeft kunnen nemen, moet achterhouden, aangezien de patiënten zich eraan mogen verwachten dat geen van de geneesheren ter plaatse de aldaar bewaarde confidentiële gegevens openbaar zal maken.

De appelrechters die de verweerster schuldig verklaren op grond dat zij een derde toegang heeft verleend tot stukken die gedekt zijn door het medisch geheim, waarvan zij mede is het bezit was, schenden artikel 458 van het Strafwetboek niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.

Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser ten laste van de Staat.

Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 2 juni 2010 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,