Hof van Cassatie - Arrest van 2 mei 2011 (België)

Publicatie datum :
02-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110502-3
Rolnummer :
C.10.0427.N

Samenvatting

Artikel 46, § 1, 5° Arbeidsongevallenwet heeft alleen betrekking op de in artikel 8 Arbeidsongevallenwet bepaalde ongevallen, zodat dit artikel, vóór de toevoeging van artikel 46, § 1, 6° geen toepassing vond ingeval het ongeval een arbeidsongeval betrof zoals bedoeld in artikel 7 Arbeidsongevallenwet, wanneer dit ongeval een verkeersongeval op de openbare weg is.

Arrest

Nr. C.10.0427.N

MENSURA, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen de arbeidsongevallen, met zetel te 1000 Brussel, Zaterdagsplein 1,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. SEAPORT TERMINALS nv, met zetel te 2030 Antwerpen, Van Aerdtstraat 33,

2. AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 523, waar de verweerders woonplaats kiezen,

en ten aanzien van

GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, onderlinge ver-zekeringsvereniging, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Liefdadigheidsstraat 33/B1,

in gemeen- en bindendverklaring opgeroepen partij,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de in gemeen- en bindend-verklaring opgeroepen partij woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 oktober 2008.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 maart 2011 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 46, § 1, 5°, Arbeidsongevallenwet bepaalde en bepaalt nog steeds dat ongeacht de uit deze wet voortvloeiende rechten, de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid steeds mogelijk blijft voor de getroffene of zijn rechthebbenden tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, wanneer het ongeval zich voordoet op de weg naar en van het werk.

Deze bepaling heeft alleen betrekking op de in artikel 8 Arbeidsongevallenwet bedoelde ongevallen.

2. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat artikel 46, § 1, 5°, Arbeidsongevallen-wet, vóór de toevoeging van artikel 46, § 1, 6°, ook toepassing vond ingeval het ongeval een arbeidsongeval betrof zoals bedoeld in artikel 7 Arbeidsongevallenwet, wanneer dit ongeval een verkeersongeval is op een plaats als bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, WAM 1989, faalt naar recht.

3. De voorgestelde prejudiciële vraag gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 46, § 1, 5°, Arbeidsongevallenwet, vóór de toevoeging van artikel 46, § 1, 6°, toepassing vond ingeval het ongeval een arbeidsongeval betrof zoals bedoeld in artikel 7 Arbeidsongevallenwet, wanneer dit ongeval een verkeersongeval op de openbare weg is.

Het Hof dient de voorgestelde prejudiciële vraag aldus niet te stellen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op de som van 718,52, voor de verweerders sub 1 en 2 op de som van 171,24 euro en voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij van 171,24 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Robert Boes, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 2 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.