Hof van Cassatie - Arrest van 20 december 2012 (België)

Publicatie datum :
20-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121220-15
Rolnummer :
C.10.0667.F

Samenvatting

De verplichting om de afdeling wetgeving van de Raad van State te raadplegen over de tekst van een ontwerp van koninklijk besluit met een reglementaire draagwijdte is een substantieel vormvereiste van openbare orde (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. ***.

Arrest

Nr. C.10.0667.F

1. F. T.,

2. J. L.-P.,

3. C. K.,

4. A. V.,

5. R. R.,

6. C. B.,

7. D. A.,

8. J. F.,

9. J.-M. S.,

10. D. S.,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. FRANSE GEMEENSCHAP,

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. FEDERALE PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR,

Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 maart 2003.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 november 2012 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren twee middelen aan.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Betreffende de door de verweerster tegen het onderdeel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel is nieuw.

De verplichting om de afdeling wetgeving van de Raad van State te raadplegen over de tekst van ontwerpen van koninklijk besluit met een reglementaire draag-wijdte is een substantieel vormvereiste van openbare orde.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het onderdeel zelf

Het arrest verwerpt de vordering van de eisers die ertoe strekt een wedde te ver-krijgen die in de weddeschaal tegen 100 pct. betaald wordt, en dat voor elk van de uren van het lesrooster van twaalf uren, en daartoe steunt het op de koninklijke besluiten van 25 juni 1973 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur van de lessen in de Koninklijke Muziekconser-vatoria en van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de wedde-schalen van bepaalde categorieën van het onderwijzend personeel, waaruit het af-leidt dat het volledige uurrooster van de eisers in het conservatorium zes uur per week bedroeg en dat enkel die zes uur tegen 100 pct. betaald moesten worden.

Met betrekking tot het koninklijk besluit van 9 november 1978 overweegt het ar-rest dat genoemd besluit het begrip volledig uurrooster in het hoger muziekon-derwijs omschrijft, waarbij dat volledig uurrooster vastgesteld is op zes uren per week die tegen 100 pct. worden betaald.

Dat koninklijk besluit dat van reglementaire aard is in zoverre dit het aantal uren vaststelt waarop een weddeschaal kan worden toegepast, werd niet voor advies voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Met betrekking tot het koninklijk besluit van 25 juni 1973, blijkt niet uit de aanhef ervan dat het voor advies werd voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Het voert evenmin de dringende noodzakelijkheid aan op grond waarvan de vrijstelling van raadpleging kan worden verantwoord.

Het arrest dat die koninklijke besluiten toepast, schendt artikel 3, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, alsook de artikelen 108 en 159 van de Grondwet.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout et Mireille Delange, en in openbare te-rechtzitting van 20 december 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Stassijns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,