Hof van Cassatie - Arrest van 20 december 2013 (België)

Publicatie datum :
20-12-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131220-3
Rolnummer :
F.12.0107.F

Samenvatting

De aanvullende memorie van de eiser die, gevoegd bij het op 20 juli 2012 ter griffie neergelegde cassatieverzoekschrift, op 2 augustus 2012 is betekend aan de verweerder is niet ontvankelijk.

Arrest

Nr. F.12.0107.F

ANDRÉ BERNARD bvba,

Mr. Jacques Stockis, advocaat bij de balie van Luik,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 10 februari 2012.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In haar cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Betreffende de ontvankelijkheid van de memorie van toelichting

Krachtens artikel 1087 van het Gerechtelijk Wetboek kan de eiser, samen met zijn verzoekschrift, of, op straffe van verval, binnen vijftien dagen na de betekening ervan, een memorie van toelichting overleggen, die vooraf aan de verweerder is betekend.

De memorie van de eiseres, die gevoegd is bij het op 20 juli 2012 op de griffie neergelegde verzoekschrift, werd op 2 augustus 2012 aan de verweerder betekend en is bijgevolg niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Gustave Steffens en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 20 december 2014 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,