Hof van Cassatie - Arrest van 20 january 2012 (België)

Publicatie datum :
20-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120120-3
Rolnummer :
C.11.0026.F

Samenvatting

Het bepaalde in artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor het eerst kan plaatsvinden in hoger beroep, is noch van openbare orde, noch van dwingend recht (1). (1) Cass. 2 dec. 1982, AR 6653, AC, 1982-83, nr. 204; zie Cass. 20 sept. 1995, AR P.95.0272.F, AC, 1995, nr. 390. De omstandigheid dat art. 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek alleen het recht van verdediging verantwoordt, verklaart de in de samenvatting vermelde regel.

Arrest

Nr. C.11.0026.F

ATOS IMMOBILIER nv,

Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. KONINKLIJKE NEDERLANDSE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (KLM),

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. MAURINI nv,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van koophandel te Luik van 3 september 2010.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede middel

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres voor de bodemrechter de regel van artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, heeft aangevoerd dat door het bestreden vonnis geschonden zou zijn.

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 812 Gerechtelijk Wetboek, dat noch van openbare orde, noch van dwingend recht is, en dat de appelrechters niet hebben toegepast, is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de rechtsvordering tot vrijwillige tussenkomst van de tweede verweerster, de rechtsvordering van de eiseres tegen de tweede verweerster niet-ontvankelijk verklaart en de eiseres veroordeelt in de kosten van eerste aanleg en van hoger beroep van de tweede verweerster.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de eiseres in de helft van haar kosten, houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel te Verviers, zitting houdend in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Sylviane Velu en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 20 januari 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,