Hof van Cassatie - Arrest van 20 january 2014 (België)

Publicatie datum :
20-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140120-3
Rolnummer :
S.13.0049.F

Samenvatting

Bij afwezigheid van conclusie wordt een wetsbepaling niet geschonden wanneer de rechter die ze toepast niet vaststelt dat alle voorwaarden van de toepassing ervan vervuld zijn (1). (1) Cass. 17 sept. 1990, AR 7127, AC 1991, nr. 28; Cass. 26 maart 2009, AR C.08.0051.F, AC 2009, nr. 219.

Arrest

Nr. S.13.0049.F

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL,

Mr Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. M. N.,

2. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOE-KERS, (FEDASIL),

3. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding,

Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 10 januari 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

Derde onderdeel

Een wetsbepaling is niet geschonden als de rechter die ze toepast, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser betwist heeft dat de eerste verweerder zich in een staat van behoefte bevond die maatschappelijke dienstverlening vereist om hem toe te laten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Bij afwezigheid van conclusie op dat punt, diende het arbeidshof die voorwaarde tot aansprakelijkheid van de eiser en het recht van de eerste verweerder op maat-schappelijke dienstverlening niet vast te stellen. De toetsing van het Hof die enkel kan worden uitgeoefend op de aan de feitenrechter voorgelegde vragen, reikt niet tot het onderzoek van die voorwaarde.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 20 januaru 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Lutgarde Body.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,