Hof van Cassatie - Arrest van 20 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
20-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120620-2
Rolnummer :
P.12.0323.F

Samenvatting

Het cassatieberoep van de gemachtigd ambtenaar van de directie stedenbouw, die optreedt als herstelvorderende overheid, en dat niet regelmatig werd betekend aan de partij tegen wie het is gericht, is niet-ontvankelijk (1). (1) Cass. 28 maart 2006, AR P.05.1563.N, AC 2006, nr. 176; Cass. 25 nov. 2008, AR P.08.1134.N, AC 2008, nr. 667.

Arrest

Nr. P.12.0323.F

GEMACHTIGD AMBTENAAR van de directie stedenbouw en ruimtelijke orde-ning van de provincie Luxemburg,

tegen

F. T.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 18 januari 2012.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Uit artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de gemachtigde ambtenaar van de directie stedenbouw, die optreedt voor het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, verplicht is zijn cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie hij het heeft gericht.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cassatiebe-roep van de eiser aan de verweerder werd betekend.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 20 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bij-stand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Erwin Francis en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,