Hof van Cassatie - Arrest van 20 november 2013 (België)

Publicatie datum :
20-11-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131120-1
Rolnummer :
P.13.0432.F

Samenvatting

De rechter dient geen proces-verbaal te weren alleen op grond dat de verbalisant na de opmaak ervan wordt vervolgd door de persoon die het voorwerp ervan uitmaakt; het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbiedt een politieagent niet om zich het slachtoffer te verklaren van slagen, weerspannigheid en smaad en daarvan een proces-verbaal op te maken dat de feitenrechter op zijn geloofwaardigheid dient te beoordelen.

Arrest

Nr. P.13.0432.F

L. G.,

Mrs. Barbara Marganne en Olivia Venet, advocaten bij de balie te Brussel,

tegen

1. C. M.,

2. H. M.,

3. S. V.,

4. A. A.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 januari 2013.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede middel

Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing niet naar recht heeft kunnen gronden op het proces-verbaal dat tegen de eiseres is op-gemaakt wegens slagen aan een agent, weerspannigheid en smaad, aangezien het door een van de inverdenkinggestelden was opgesteld.

De door de eiseres vervolgde politieambtenaar was echter nog niet in verdenking gesteld op het ogenblik waarop hij het proces-verbaal heeft opgesteld en hij werd ook niet in verdenking gesteld na de daaropvolgende burgerlijke partijstelling van de klaagster.

De rechter dient geen proces-verbaal te weren, alleen op grond dat de verbalisant, na de opmaak ervan, wordt vervolgd door de persoon die het voorwerp ervan uit-maakt.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbiedt een politieagent niet om zichzelf slachtoffer te verklaren van slagen, weerspannigheid en smaad en daarvan een proces-verbaal op te maken dat de feitenrechter op zijn geloofwaar-digheid dient te beoordelen.

Voor het overige grondt het arrest zich noch op de transcriptie van de geluidsop-name noch op het administratief verslag waarop het middel kritiek uitoefent.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

De eiseres, die voor de kamer van inbeschuldigingstelling geen conclusie heeft neergelegd, verwijt het arrest dat het niet antwoordt op de argumenten die de ad-vocaat-generaal uiteenzet in zijn vordering tot verwijzing van de verweerders naar de correctionele rechtbank.

Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen conclusie is, dient de kamer van inbeschuldigingstelling daarop niet te antwoorden.

Het arrest beperkt de bevestiging van de buitenvervolgingstelling niet louter tot de grond dat er onvoldoende bezwaren van schuld bestaan.

Het arrest vermeldt immers, enerzijds, dat alleen de gewelddadige houding van de eiseres ten aanzien van de politieagenten haar vrijheidsberoving heeft bepaald en, anderzijds, dat zij niet meer geweld hebben aangewend dan nodig om een einde te maken aan de overtredingen.

Die overwegingen stellen de eiseres in staat de redenen te kennen die de kamer van inbeschuldigingstelling, in navolging van de eerste rechter, hebben doen be-sluiten dat de klacht niet gegrond was. Ze voldoen aldus aan de vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak, in de uitlegging die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan artikel 6 van het Verdrag heeft gegeven.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 20 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Erwin Francis en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,