Hof van Cassatie - Arrest van 21 december 2011 (België)

Publicatie datum :
21-12-2011

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20111221-4

Rolnummer :
P.11.1767.F

Samenvatting

De in artikel 41-1 van het Franse Wetboek van Strafvordering bepaalde maatregel van terechtwijzing, doet de strafvordering niet vervallen (1), aangezien die nog altijd kan ingesteld worden zolang één van de in artikel 6 van het Franse Wetboek van Strafvordering opgesomde wijzen van verval daaraan geen einde heeft gemaakt (2). (1) Zie Cass. Fr., 21 juni 2011, nr. 11.80.003, vermeld en van commentaar voorzien, "Forum pénal Dalloz", http://forum-pénal.dalloz.fr/2011/06. (2) Serge GUINCHARD & Jacques BUISSON, Procédure pénale, Litec, Parijs, 2000, p. 457, nr. 804.

Arrest

Nr. P.11.1767.F

F. B.,

Mr. Christian Dailliet, advocaat bij de balie te Nijvel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer, van 13 september 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel voert aan dat het beginsel non bis in idem, dat is vastgelegd in artikel 54 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, toepasselijk is op elke rechtspleging die de strafvordering doet vervallen, ook als geen enkel rechtscollege in de rechtspleging is tussengekomen en de na afloop ervan genomen beslissing niet de vorm aanneemt van een vonnis.

De eiser leidt daaruit af dat in België tegen hem geen nieuwe vervolgingen op geldige wijze konden ingesteld worden wegens feiten waarvoor hem in Frankrijk de bij artikel 41-1 van het Franse Wetboek van Strafvordering bepaalde maatregel van terechtwijzing is opgelegd.

De vraag die door het cassatieberoep wordt opgeworpen is bijgevolg of de aangevoerde maatregel de strafvordering doet vervallen.

Iemand wijzen op de verplichtingen die volgen uit de wet, zoals in het voormelde artikel 41-1 is bepaald, biedt de procureur van de Republiek de mogelijkheid om een persoon die volgens hem een strafbaar feit heeft gepleegd, te doen inzien dat hij een onrechtmatige daad heeft gesteld, en heeft tot doel te vermijden dat betrokkene recidiveert.

Die maatregel, die op zich niet beschouwd kan worden als een bewijs dat het feit gepleegd is en de dader schuldig is, en waarvan geen melding wordt gemaakt in het strafregister vermits die maatregel geen veroordeling is, is slechts een alternatief voor de vervolging en geen wijze van instellen van de strafvordering.

Het voormelde artikel 41-1 bepaalt dat het openbaar ministerie iemand op de wet kan wijzen "voordat het over de strafvordering beslist". Het laatste lid van artikel 41-1 voegt daaraan toe dat het openbaar ministerie, ingeval de maatregel niet ten uitvoer wordt gelegd wegens het gedrag van de dader van de feiten, behoudens een nieuw gegeven, een strafrechtelijke schikking kan uitwerken of vervolging kan instellen.

Daaruit volgt dat het feit van iemand te wijzen op de wet, de strafvordering niet doet vervallen, aangezien die nog altijd ingesteld kan worden zolang één van de in artikel 6 van het Franse Wetboek van Strafvordering opgesomde wijzen van verval daaraan geen einde heeft gemaakt.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 21 december 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,