Hof van Cassatie - Arrest van 21 january 2013 (België)

Publicatie datum :
21-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130121-1
Rolnummer :
C.10.0483.F

Samenvatting

Tegen het vonnis dat uitspraak doet over een vordering tot onttrekking kan geen cassatieberoep worden ingesteld.

Arrest

Nr. C.10.0483.F

PORT AUTONOME DE CHARLEROI, openbare instelling,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. CAISSE COOPERATIVE DE DEPÔTS ET DE CREDIT AGRICOLE cvba,

2. MG PROPERTIES nv,

3. a) A.F.,

b) M.F.L., advocaat,

optredend in de hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de naam-loze vennootschap Châtelet Auto Services,

4. VULCANISATION CAROLOREGIENNE DU PNEUMATIQUE nv.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis op 12 januari 2010 in laatste aanleg gewezen door de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

De zaak is bij beschikking van 27 december 2012 door de eerste voorzitter verwe-zen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door de eerste verweerster is op-geworpen: de bestreden beslissing is niet voor dit rechtsmiddel vatbaar.

Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiseres om constructies op een perceel van zijn domein waarop hij een concessie had verleend aan de tweede verweerster te onttrekken aan een uitvoerend beslag op onroerend goed dat op verzoek van de eerste verweerster werd uitgevoerd.

Krachtens artikel 1613, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, is het vonnis dat uit-spraak doet over een vordering tot onttrekking voor geen enkel voorziening vat-baar.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Alain Simon, Mireille De-lange et Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 21 januari 2013 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van procureur-generaal Leclercq, met bijstand van griffier Lutgarde Body.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,