Hof van Cassatie - Arrest van 21 juni 2011 (België)

Publicatie datum :
21-06-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110621-1
Rolnummer :
P.11.0911.N

Samenvatting

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over de hogere beroepen tegen de beschikking van de federale procureur die met toepassing van artikel 28octies Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van inbeslaggenomen vermogensbestanddelen, bevat geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en het doet evenmin uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep is niet ontvankelijk (1). (1) Cass. 26 nov. 2008, AR P.08.0538.F, AC, 2008, nr. 669.

Arrest

Nr. P.11.0911.N

1. R. V. W.,

verzoeker,

2. E. J.,

verzoekster,

eisers.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nr. 1924 van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 mei 2011.

De eisers voeren geen middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

Het arrest doet uitspraak over de hogere beroepen tegen de beschikking van de federale procureur die met toepassing van artikel 28octies Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van inbeslaggenomen vermogensbestanddelen.

Het arrest bevat geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en het doet evenmin uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Bepaalt de kosten op 60,26 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 21 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, et bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.