Hof van Cassatie - Arrest van 21 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
21-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140321-4
Rolnummer :
C.13.0404.F

Samenvatting

De partij waaraan de nietigheid van een overeenkomst wordt tegengeworpen, kan zich binnen de termijn van tien jaar beroepen op een bevestiging van de akte waaraan de nietigheid zou kleven.

Arrest

Nr. C.13.0404.F

UNIVERSAL MOVE IN nv,

Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

M. R.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 16 november 2012.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-len aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Artikel 1304, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in alle gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een kortere tijd is beperkt, die rechtsvordering tien ja-ren duurt.

Uit die bepaling volgt dat de partij waaraan de nietigheid wordt tegengeworpen, zich binnen de termijn van tien jaar kan beroepen op een bevestiging van de akte waaraan de nietigheid zou kleven.

Krachtens artikel 88 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals het op het geschil van toepassing is, moeten de verkopen aan de consument die buiten de onderneming van de verkoper gesloten worden in de zin van artikel 86 van de wet, op straffe van nietigheid het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst opge-maakt in zoveel exemplaren als er contracterende partijen met een onderscheiden belang zijn en moet die overeenkomst bepaalde vermeldingen bevatten.

De rechtsvordering tot nietigverklaring kan, bij gebrek aan bijzondere bepalingen, tien jaar lang worden ingesteld.

Het arrest, dat beslist dat de nieuwe overeenkomst tussen de partijen nietig is we-gens niet-naleving van de in artikel 88 van de wet bepaalde vormvereisten en dat "[die] nietigheid [...] slechts relatief is, aangezien ze enkel de belangen van de consument beschermt", overweegt dat "[de eiseres], gelet op de omstandigheden van de zaak, niet aantoont dat [de verweerster] de kans heeft gehad die nietigheid aan te voeren ‘voordat' zij de aankoopbelofte ondertekende die de verkoop tot stand bracht en noch, bijgevolg, om ze te dekken".

Het arrest, dat het middel geput uit de dekking van de nietigheid verwerpt op grond dat deze enkel kon worden aangevoerd voor de uitvoering van het make-laarscontract, schendt artikel 1304, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel of van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoofdberoep van de verweerster ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 21 maart 2014 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Bart Wylleman en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,