Hof van Cassatie - Arrest van 21 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
21-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131021-1
Rolnummer :
C.13.0124.N

Samenvatting

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout; het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat en het om een reële kans gaat.

Arrest

Nr. C.13.0124.N

A. V.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

FARDEL COSMETICS EUROPE bvba, met zetel te 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Albert Einstein 11/2,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 27 november 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 3 juli 2013 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout.

Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat en het om een reële kans gaat.

Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het uit-eindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel. De rechter dient bij de begro-ting van de schadevergoeding rekening te houden met de graad van waarschijn-lijkheid van de gunstige uitkomst van de kans.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:

- tegen de verweerster een stakingsvordering werd ingesteld;

- deze vordering door de voorzitter van de rechtbank van koophandel gegrond werd verklaard;

- de verweerster aan haar raadsman, de eiser, opdracht gaf om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de voorzitter;

- de eiser in gebreke bleef hoger beroep in te stellen;

- de verweerster betoogt dat haar slaagkansen in hoger beroep reëel waren en aanspraak maakt op schadevergoeding, onder meer voor het verlies van exploi-tatierechten van een gerenommeerd merk en wegens de opgelegde dwang-sommen.

3. De appelrechter oordeelt "dat de zekerheid en de realiteit van de kans niet het verhoopte resultaat of de slaagkans betreffen" van de procedure in hoger beroep zodat "de standpunten die door beide partijen worden ontwikkeld met betrekking tot de vermeende uitslag van de procedure in hoger beroep, daarom niet relevant [is] om de vergoeding van de schade te bepalen" en begroot op deze gronden de schadevergoeding ex aequo et bono op 10.000 euro.

4. Door aldus de schade wegens het verlies van de kans op een andersluidende beslissing in hoger beroep te begroten zonder rekening te houden met de slaag-kansen van het hoger beroep, is het arrest niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Beatrijs Deconinck en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 21 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman B. Deconinck

E. Dirix