Hof van Cassatie - Arrest van 21 september 2011 (België)

Publicatie datum :
21-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110921-3
Rolnummer :
P.11.1538.F

Samenvatting

Ofschoon de strafuitvoeringsrechtbank samengesteld moet zijn uit een rechter die optreedt als voorzitter en twee assessoren in strafuitvoeringszaken, de ene gespecialiseerd in penitentaire zaken en de andere in sociale reïntegratie, kan de rechter, bij onvoorziene afwezigheid van een assessor, een andere assessor in strafuitvoeringszaken, een rechter, een toegevoegd of een plaatsvervangend rechter of een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is, aanwijzen om de verhinderde assessor te vervangen; in dat geval kan de strafuitvoeringsrechtbank samengesteld zijn uit assessoren in strafuitvoeringszaken met dezelfde specialisatie.

Arrest

Nr. P.11.1538.F

P. D.,

Mr. Chantal Moreau, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 22 augustus 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het proces-verbaal van de rechtszitting van de strafuitvoeringsrechtbank waarop de zaak was onderzocht en het bestreden vonnis, vermelden dat Mevrouw V. Polet is aangewezen ter aanvulling van het rechtscollege, wegens de onvoorziene afwezigheid van een assessor die gespecialiseerd is in sociale reïntegratie.

Het middel voert aan dat de hier aangewezen persoon gespecialiseerd is in penitentiaire zaken en werpt de schending op van artikel 78, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk één van de twee assessoren in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd is in penitentiaire zaken en de andere in sociale reïntegratie.

Naar luid van artikel 322, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, bij onvoorziene afwezigheid van een assessor, een andere assessor in strafuitvoeringszaken, een rechter, een toegevoegd of een plaatsvervangend rechter of een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is, aanwijzen om de verhinderde assessor te vervangen. Daaruit volgt dat de samenstelling van die rechtbank in dat geval kan verschillen van de samenstelling die bij artikel 78, tweede lid, van het voormelde wetboek is vereist.

Het middel dat aanvoert dat de strafuitvoeringsrechtbank, zelfs in het geval van een vervanging die te wijten is aan de onvoorziene afwezigheid van een assessor, niet samengesteld kan zijn uit assessoren in strafuitvoeringszaken met dezelfde specialisatie, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 21 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,