Hof van Cassatie - Arrest van 22 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
22-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120522-13
Rolnummer :
P.12.0847.N

Samenvatting

Door de ontlasting van verder onderzoek, door een beschikking van de raadkamer, van de onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding verleende, vervalt dit bevel en wordt de rechtspleging betreffende de handhaving van de door dit bevel bevolen voorlopige hechtenis van de verdachte zonder voorwerp (1). (1) Cass. 29 april 1997, AR P.97.0524.N, AC 1997, nr. 207.

Arrest

Nr. P.12.0847.N

C D'A,

inverdenkinggestelde,

eiser,

met als raadsman mr. Sven Mary, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de raadkamer bij beschikking van 4 mei 2012 de onderzoeksrechter heeft ontlast van de tegen de eiser ingestelde strafvordering en dat een onderzoek wegens dezelfde feiten werd ingesteld voor de onderzoeksrechter te Bergen die tegen de eiser een nieuw aanhoudingsbevel heeft afgeleverd.

2. Het aanhoudingsbevel afgeleverd door de onderzoeksrechter te Antwerpen is, ingevolge de voormelde beschikking van de raadkamer van 4 mei 2012, vervallen.

3. Hieruit volgt dat het nieuwe aanhoudingsbevel afgeleverd op 4 mei 2012 door de onderzoeksrechter te Bergen niet het verlengde is van dat eerste aanhoudingsbevel, maar een autonome titel krachtens hetwelk de eiser thans van zijn vrijheid is beroofd.

4. De eiser is thans aangehouden op grond van een vrijheidsberovende titel die niet het voorwerp uitmaakt van het rechtsmiddel waarop het arrest uitspraak doet.

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Middel

5. Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 50,85 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 22 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.