Hof van Cassatie - Arrest van 22 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
22-10-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20121022-5

Rolnummer :
S.12.0021.F

Samenvatting

In zijn andersluidende conclusie, oordeelde het openbaar ministerie dat de door de stad Brussel aangewezen ambtenaar omwille van de functie die hij bij laatstgenoemde uitoefende om haar te vertegenwoordigen bij een private instelling onderworpen moest zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen aangezien zijn opdracht geen mandaat was.

Arrest

Nr. S.12.0021.F

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN,

Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij heet Hof van Cassatie,

tegen

D. S.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel, van 7 februari 2011.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

(...)

Derde onderdeel

Artikel 3, § 1, eerste lid, KB nr. 38 verstaat onder zelfstandige ieder natuurlijk persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is.

Krachtens artikel 5bis, KB nr. 38, zijn personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die zij uitoefe-nen bij een gemeente, hetzij als vertegenwoordiger van een gemeente, uit dien hoofde, niet onderworpen aan dit besluit.

Uit het voornoemde artikel 5bis volgt niet dat de persoon die door een gemeente wordt aangewezen uit hoofde van functies die zij bij laatstgenoemde uitoefent om haar te vertegenwoordigen in een openbare of private instelling, zonder met een opdracht te zijn belast, onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandigen voor het uitoefenen van die opdracht; ook moet de opdracht een beroepsactiviteit betreffen die in België wordt uitgeoefend uit hoofde waarvan de persoon niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst of door een statuut.

Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Alain Simon, Gustave Stef-fens en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 22 oktober 2012 uitge-sproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Geert Jocqué en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,