Hof van Cassatie - Arrest van 22 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
22-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131022-3
Rolnummer :
P.13.0040.N

Samenvatting

De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de door de titularis van de nummerplaat voorgelegde bewijzen die van aard zijn het in artikel 67bis Wegverkeerswet bepaald vermoeden te weerleggen zonder dat hij ertoe gehouden is om bijkomende bewijsgegevens te verzoeken wanneer hij oordeelt dat de voorgelegde gegevens onvoldoende zijn; dit levert geen omkering van de bewijslast noch miskenning van het recht van verdediging op.

Arrest

Nr. P.13.0040.N

F J P L J,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Marc Hanssen, advocaat bij de balie te Tongeren.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Tongeren van 28 november 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 67bis Wegverkeerswet, alsmede miskenning van het recht van verdediging: het bestreden vonnis verklaart de eiser schuldig aan de ten laste gelegde overtreding op het wegverkeersreglement en oordeelt dat eisers verblijf in Italië op het ogenblik der feiten niet bewezen is, zonder evenwel de eiser de gelegenheid te bieden meer specifieke bewijsmiddelen dan degene die hij heeft aangebracht, voor te leggen; aldus keert het bestreden vonnis de bewijslast om en schaadt het eisers recht van verdediging.

2. Artikel 67bis Wegverkeersreglement (lees: Wegverkeerswet) bepaalt: "Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, inge-schreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel."

3. Het staat de titularis van de nummerplaat de bewijzen voor te leggen die van aard zijn het in artikel 67bis Wegverkeersreglement (lees: Wegverkeerswet) bepaald vermoeden te weer-leggen. De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van die gegevens, zonder dat hij ertoe gehouden is om bijkomende bewijsgegevens te verzoeken wanneer hij oordeelt dat de voorgelegde gegevens onvoldoende zijn. Dit levert geen omkering van de bewijslast noch miskenning van het recht van verdediging op.

In zoverre faalt het middel naar recht.

4. Het bestreden vonnis beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de door de eiser voorgelegde feitelijke gegevens, om hieruit af te leiden dat ze niet van aard zijn om het bij artikel 67bis Wegverkeerswet bepaalde vermoeden van schuld te weerleggen.

In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel of het Hof verplicht tot een on-derzoek van feiten waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 61,11 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 22 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky

A. Lievens A. Bloch

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei