Hof van Cassatie - Arrest van 22 september 2011 (België)

Publicatie datum :
22-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110922-9
Rolnummer :
F.10.0087.N

Samenvatting

Zonder dat noodzakelijkerwijs vereist is dat de verrichting is geschied met de bedoeling een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, wordt onder 'abnormale voordelen', die voordelen verstaan die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de regels, of met de gevestigde handelsgebruiken, en onder 'goedgunstige voordelen', de voordelen die worden verleend zonder de uitvoering van een verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder enige tegenwaarde (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.10.0087.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur te Brussel II vennootschappen, met kantoor te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 50, bus 3410,

eiser,

tegen

AQUAFLAM nv, met zetel te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 62,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 25 juni 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 maart 2011 een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 26, eerste lid, WIB92, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1998 en 1999, bepaalt dat wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar eigen winst worden gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger.

Die bepaling heeft betrekking op de vaststelling van de belastbare winsten van de nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. Ze voorziet in een uitzondering op de regel dat slechts winsten die in het vermogen van een onderneming opgenomen zijn, belastbaar zijn met uitsluiting van de winsten die zij had kunnen verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd dan zij heeft gedaan.

Het is niet vereist dat de verrichting is geschied met de bedoeling een belastbare winst aan de belasting te onttrekken.

Abnormale voordelen zijn die voordelen die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de regels, of met de gevestigde handelsgebruiken.

Goedgunstige voordelen zijn de voordelen die de onderneming verleent zonder dat er daarvoor een verbintenis of enige tegenwaarde bestaat.

2. Artikel 49 WIB92 bepaalt dat als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.

Die bepaling heeft dus betrekking op de aftrekbare beroepskosten. Ze verduidelijkt de voorwaarden waaronder de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als beroepskosten aftrekbaar zijn.

De aftrekbaarheid van beroepskosten is niet afhankelijk van de belastbaarheid bij diegene die de betaling ervan heeft ontvangen.

3. Verworpen beroepskosten zijn geen abnormale of goedgunstige voordelen in de zin van artikel 26, eerste lid, WIB92.

Daaruit volgt dat wanneer het bestuur op grond van artikel 49 WIB92 afgetrokken beroepskosten heeft verworpen, de vennootschap niet met toepassing van artikel 26, eerste lid, WIB92 die kosten niet bij de belastbare winst zou moeten voegen, omdat die inkomsten bij de genieter ervan zijn belast.

4. De appelrechters hebben geoordeeld dat:

- de verweerster niet de echtheid bewijst van de managementvergoedingen die zij aan Firemaster bvba heeft betaald;

- de eiseres terecht heeft geoordeeld dat die vergoedingen geen op grond van artikel 49 WIB92 aftrekbare bedrijfskosten zijn;

- die vergoedingen wel goedgunstige voordelen zijn in de zin van artikel 26 WIB92 en omdat die vergoedingen belast zijn bij de genietster, Firemaster bvba, ze niet belastbaar zijn bij de verweerster.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

5. Het middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk verklaart.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 22 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.