Hof van Cassatie - Arrest van 23 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
23-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110223-1
Rolnummer :
P.11.0259.F

Samenvatting

Het cassatieberoep van de Belgische Staat waarvan uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat het werd betekend aan de partij waartegen het was gericht, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ... .

Arrest

Nr. P.11.0259.F

BELGISCHE STAAT, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid,

eiser,

mrs. Didier Matray en Delphine Belkacemi, advocaten bij de balie te Luik, en Nicolas Chevalier, advocaat bij de balie te Brussel,

tegen

A. S.,

vreemdeling, van zijn vrijheid beroofd,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 januari 2011.

De eiser voert in een memorie twee middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het cassatieberoep werd betekend aan de partij waartegen het was gericht.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffen, en in openbare terechtzitting van 23 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,