Hof van Cassatie - Arrest van 23 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
23-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110223-4
Rolnummer :
P.11.0297.F

Samenvatting

Wanneer de griffie verzuimt een rechtsdagbericht van de zaak te versturen, ten minste vijftien dagen vóór de zitting, ontneemt dat het arrest van het Hof het tegensprekelijk karakter dat het geacht werd te bezitten.

Arrest

Nr. P.11.0297.F

A. L.,

burgerlijke partij,

eiser,

mr. Hamid El Abouti, advocaat bij de balie te Brussel,

in zake

Y. Z.,

inverdenkinggestelde, gedetineerd.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

In een verzoekschrift dat op 11 februari 2011 op de griffie is ingediend, tekent de eiser verzet aan tegen het arrest van het Hof van 2 februari 2011 dat het arrest vernietigt van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij Y. Z. wegens moord naar het hof van assisen wordt verwezen.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Naar luid van de artikelen 1108 en 1113 Gerechtelijk Wetboek, doet het Hof recht, ongeacht of de advocaten en de partijen tegenwoordig zijn of niet en worden alle arresten geacht op tegenspraak te zijn gewezen.

Artikel 1106, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de griffier een rechtsdagbericht van de zaak verstuurt, ten minste vijftien dagen vóór de zitting. Het verzuim van dat vormvereiste ontneemt het arrest het tegensprekelijk karakter dat het geacht werd te bezitten.

Het vormvereiste van voormeld artikel 1106, tweede lid, is vervuld wanneer het rechtsdagbericht werd verstuurd aan de advocaat of de niet vertegenwoordigde partij. Noch deze noch enige andere wetsbepaling verplichten de griffie ertoe om, wanneer een partij in het cassatiegeding niet wordt vertegenwoordigd, de advocaten te verwittigen die hem voor de bodemrechter hebben bijgestaan of vertegenwoordigd.

Aangezien de eiser op regelmatige wijze ervan op de hoogte was gebracht dat de zaak vastgesteld was op de rechtszitting van 2 februari 2011, kan hij de aan het bestreden arrest voorafgaande rechtspleging geen onregelmatigheid aanwrijven die aanleiding geeft tot het rechtsmiddel dat hij wil instellen.

2. De verwijzing van een inverdenkinggestelde naar het hof van assisen is een beslissing die alleen betrekking heeft op de strafvordering. Zij loopt niet vooruit op de uitspraak over de burgerlijke belangen.

Behoudens het geval waarin de omschrijving van het feit als misdaad of wanbedrijf een weerslag heeft op de omvang van de schade en het geval waarin zij een gedeelde aansprakelijkheid inhoudt, maakt zij het voorwerp uit van een debat dat, evenals de keuze van de toepasselijke straf, losstaat van de burgerlijke rechtsvordering.

Aangezien het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen aan het Hof niet de kennisneming opdraagt van een beslissing over de burgerlijke rechtsvordering, is de burgerlijke partij in die fase van de rechtspleging geen partij in het cassatiegeding.

Om die reden ook schendt het niet-versturen van een rechtsdagbericht aan de advocaat die de eiser voor de onderzoeksgerechten heeft bijgestaan, artikel 1106, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek niet.

Daaruit volgt dat het verzet niet ontvankelijk is.

3. Er is geen grond om acht te slaan op de nota die op 22 februari 2011 op de griffie is ingediend, aangezien die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzet.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 23 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,