Hof van Cassatie - Arrest van 23 maart 2011 (België)

Publicatie datum :
23-03-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110323-4
Rolnummer :
P.11.0307.F

Samenvatting

Het arrest dat uitspraak doet op tegenspraak ten aanzien van de beklaagde, zonder dat hij voor de rechtszitting werd opgeroepen waarnaar de zaak was verdaagd na de door het hof van beroep in zijn afwezigheid bevolen heropening van het debat, en zonder dat hij aldus tegenspraak heeft kunnen voeren over de stukken die de procureur-generaal op die rechtszitting heeft neergelegd, tot staving van het hoger beroep dat met toepassing van artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering is ingesteld, miskent het recht van verdediging.

Arrest

Nr. P.11.0307.F

M. M.,

Mr. Cavit Yurt, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 6 januari 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel: miskenning van het recht van verdediging

Het arrest doet ten aanzien van de eiser uitspraak op tegenspraak zonder dat hij werd opgeroepen op de rechtszitting waarnaar de zaak was verdaagd ten gevolge van de door het hof van beroep in zijn afwezigheid bevolen heropening van het debat. De eiser heeft aldus geen tegenspraak kunnen voeren over de stukken die de procureur-generaal op die rechtszitting heeft neergelegd tot staving van het hoger beroep dat met toepassing van artikel 205 Wetboek van Strafvordering is ingesteld.

Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat de eiser tot staving van zijn cassatieberoep heeft neergelegd, daar het niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, als voorzitter, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 23 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,