Hof van Cassatie - Arrest van 23 november 2011 (België)

Publicatie datum :
23-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111123-4
Rolnummer :
P.11.1143.F

Samenvatting

De appelrechter die het misdrijf bewezen verklaart kan de beklaagde die hoger beroep heeft ingesteld veroordelen in het geheel of een gedeelte van de kosten van het hoger beroep ook al verlaagt hij de straf die door de eerste rechter is uitgesproken; de beoordeling van de appelrechter op dat punt is van feitelijke aard en valt dus buiten de toetsing van het Hof (1). (1) R.P.D.B., V° Appel en Matière répressive, compl. VIII, 1995, p. 181, nr. 978.

Arrest

Nr. P.11.1143.F

J. S.,

Mrs. Alain Lebrun en Catherine Ndjeka Otshitshi, advocaten bij de balie te Luik,

tegen

1. J.-L. A., gemachtigd ambtenaar van de directie stedenbouw en ruimtelijke ordening van de provincie Luxemburg,

Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. A. R.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 16 mei 2011.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering

(...)

Derde middel

10. De appelrechter die het misdrijf bewezen verklaart, kan de beklaagde die hoger beroep heeft ingesteld veroordelen in het geheel of een gedeelte van de kos-ten in hoger beroep en tegelijkertijd de straf verlagen die door de eerste rechter is uitgesproken.

De beoordeling van de appelrechter is op dit punt van feitelijke aard, zodat het Hof die niet vermag na te gaan.

Uit het feit alleen dat het veroordelend arrest gewijzigd is in het voordeel van de beklaagde, volgt dus niet dat de kosten van zijn hoger beroep ten laste van de Staat moeten worden gelegd.

Het middel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 23 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van afgevaardigd griffier Aurore Decottignies.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Ko-synsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,