Hof van Cassatie - Arrest van 23 november 2012 (België)

Publicatie datum :
23-11-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121123-4
Rolnummer :
F.11.0144.N

Samenvatting

De rechter kan de kosten omslaan wanneer de partijen over en weer in enig geschilpunt in het ongelijk worden gesteld (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.11.0144.N

COBELFRET nv, met zetel te 2160 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14,

eiseres,

met als raadsman mr. Alain Huyghe, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149 - 11de verdieping, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 1 april 2008.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 mei 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk ge-stelde partij in de kosten verwijst.

Krachtens het vierde lid van voormeld artikel kunnen de kosten worden omgesla-gen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de partijen onderschei-denlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, hetzij over echtgeno-ten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters of aanverwanten in dezelfde graad.

2. Uit die bepaling volgt dat de rechter de kosten kan omslaan wanneer de par-tijen over en weer in enig geschilpunt in het ongelijk worden gesteld.

3. Het arrest stelt vast dat:

- de oorspronkelijke vordering van de eiseres de vernietiging of volledige ont-heffing beoogde van de aanslag en de veroordeling van de verweerder tot te-rugbetaling terwijl het beroepen vonnis, na herberekening, de verweerder ver-oordeelde tot gedeeltelijke terugbetaling;

- op het hoger beroep van de verweerder, door de eiseres bijkomend een exceptie van verjaring werd geformuleerd.

De appelrechters verwerpen het verweer van de eiseres omtrent de verjaring en het hoger beroep van de verweerster.

Door aldus het nieuw verweermiddel van de verjaring tevens als geschilpunt in de zin van artikel 1017, vierde lid, in aanmerking te nemen, verantwoorden de appel-rechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 173,69 euro en voor de verweerder op 106,24 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Erwin Francis, en in openbare rechtszitting van 23 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Stassijns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynksy.

V. Kosynsky E. Francis K. Mestdagh

A. Smetryns B. Deconinck E. Stassijns