Hof van Cassatie - Arrest van 23 november 2012 (België)

Publicatie datum :
23-11-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121123-5
Rolnummer :
F.11.0164.N

Samenvatting

In fiscale geschillen, met inbegrip van geschillen inzake de invordering van belastingschulden, treedt de Staat in rechte op door de minister van Financiën, onverminderd de mogelijkheid om in die geschillen het geding te laten benaarstigen door tussenkomst van de bevoegde ontvanger; de bevoegde ontvanger die aldus in de akte van procesingang als vertegenwoordiger wordt vermeld, verkrijgt hierdoor de hoedanigheid van procespartij niet (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.11.0164.N

EUROPEAN INVESTMENT COMPANY nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 94,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 1 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 mei 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Met de formulering dat de verweerder het vereenvoudigd uitvoerend der-denbeslag heeft gelegd, bedoelen de appelrechters niet dat dit beslag daadwerke-lijk door de verweerder werd gelegd.

Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist derhalve feite-lijke grondslag.

Tweede onderdeel

2. De Staat treedt in rechte op door tussenkomst van de minister tot wiens be-voegdheden het voorwerp van het geschil hoort.

In fiscale geschillen is dit de minister van Financiën, onverminderd de mogelijk-heid om in die geschillen het geding te laten benaarstigen door tussenkomst van de bevoegde ontvanger.

De bevoegde ontvanger die aldus in de akte van procesingang als vertegenwoor-diger wordt vermeld, verkrijgt hierdoor de hoedanigheid van procespartij niet.

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat inzake de invordering van belasting-schulden het de bevoegde ontvanger is die in rechte moet optreden, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 275,85 euro en voor de verweerder op 155,59 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, als voorzitter, en de raadsheren Beat-rijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Erwin Francis, en in openbare rechtszitting van 23 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van af-gevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky

E. Francis

K. Mestdagh

A. Smetryns

B. Deconinck

E. Stassijns