Hof van Cassatie - Arrest van 23 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
23-10-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20121023-4

Rolnummer :
P.12.1456.N

Samenvatting

De wrakingsprocedure heeft een autonoom karakter en maakt geen deel uit van het gerechtelijk onderzoek waarvan de gewraakte magistraat kennis moet nemen, zodat zij ook niet onderworpen is aan het geheim karakter van dat onderzoek (1). (1) Zie: Cass. 29 sept. 2006, AR P.06.0843.N, AC 2006, nr. 452 met concl. van advocaat-generaal met opdracht CORNELIS.

Arrest

Nr. P.12.1456.N

1. A. L. L. M.,

mede-opgeroepene,

met als raadsman mr. Mounir Souidi, advocaat bij de balie te Antwerpen,

2. R. M. E. A. M.,

verzoeker tot wraking,

met als raadsman mr. Joris A. Vercraeye, advocaat bij de balie te Antwerpen,

eisers.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-werpen, vakantiekamer, burgerlijke zaken, van 9 juli 2012.

De eisers voeren in een memorie dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Met arrest van 9 oktober 2012 werd het debat heropend.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM, artikel 22 Grondwet, artikel 2 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 57 en 127 Wetboek van Strafvorde-ring, alsmede miskenning van het geheim karakter van het strafrechtelijk onder-zoek: de behandeling van en de uitspraak op het wrakingsverzoek zijn in openbare rechtszitting gebeurd.

2. De wrakingsprocedure heeft een autonoom karakter en maakt geen deel uit van het gerechtelijk onderzoek waarvan de gewraakte magistraat kennis moet ne-men, zodat zij ook niet onderworpen is aan het geheim karakter van dat onder-zoek.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek

3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 133,71 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 23 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

A. Lievens A. Bloch

F. Van Volsem

L. Van hoogenbemt P. Maffei